باعنایت به آیین نامه جدید وزارت متبوع، در صورت نیاز به تمدید سنوات دانشجویان مقطع كارشناسی از نیمسال سیزدهم به بعد و دانشجویان مقطع كارشناسی ارشد از نیمسال هشتم به بعد، لازم است درخواست های خود را بر اساس راهنمای ثبت نام در سامانه سجاد (سایت امور دانشجویان داخل وزارت علوم تحقیقات و فناوری) ثبت نموده و مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال به شماره شبا (IR۱۴۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۷۲۰۰۳۰۱۹۴۲۹) و شناسه ۳۷۶۳۰۷۲۰۶۰۱۱۵۵۰۰۰۰۱۳۵۶۹۰۰۰۰۰۰۰ به نام تمركز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه واریز و فیش واریزی را در سامانه بارگذاری نمایند.

نكته۱ : لازم است فرم های تكمیل شده حتما بر روی سربرگ دانشكده پرینت گرفته شده و پس از مهر و امضا در مراحل ثبت درخواست بارگذاری گردد.

نكته۲ : در مورد دانشجویان بین الملل مشمول شرایط فوق، می بایست پس از تكمیل فرم “تمدید سنوات ویژه دانشجویان بین الملل“، از طریق پرتال دانشجویی درخواست خود را ثبت نمایند.

نكته۳: دانشجو باید بلافاصله پس از دریافت كد پیگیری، شماره مربوطه را جهت اقدامات بعدی به آموزش دانشكده اعلام نماید.

word icon png 13 فرم تمدید سنوات ویژه دانشجویان کارشناسی
فرم تمدید سنوات ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد
فرم تمدید سنوات ویژه دانشجویان بین الملل
word icon png 13 راهنمای استفاده از سامانه سجاد