نام و نام خانوادگی استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم‌ مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم‌ مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
سلطانی عرفانمهدیزاده ساراکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۶
کیخا ابوالفضلمهدیزاده ساراکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۶
استیری گلنازمعروفی حسینکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۷
اعتمادی غزالهمعروفی حسینکارشناسینوبت دومشهرسازي۱۳۹۷
اعتمادی غزالهمعروفی حسینکارشناسینوبت دومشهرسازي۱۳۹۷
بصیرت پوریامعروفی حسینکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۷
ترحمی عطیه ساداتمعروفی حسینکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۷
حسام زاده ملیکامعروفی حسینکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۷
خراشادی زاده سیده سمیهمعروفی حسینکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۷
رسولی نژاد محمدجوادمعروفی حسینکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۷
صیدی امیررضامعروفی حسینکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۷
فضلی یزد زهرامعروفی حسینکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۷
فلاح سجادمعروفی حسینکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۷
قربانی مهدیمعروفی حسینکارشناسینوبت دومشهرسازي۱۳۹۷
قربانی مهدیمعروفی حسینکارشناسینوبت دومشهرسازي۱۳۹۷
لعل مهدیمعروفی حسینکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۷
محمدی امیرمحمدمعروفی حسینکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۷
پدرام حانیهمعروفی حسینکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۷
کاظم نژاداشکیت علیمعروفی حسینکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۷
ابراهیمی نجمهقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسینوبت دومشهرسازي۱۳۹۸
ابراهیمی نجمهقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسینوبت دومشهرسازي۱۳۹۸
احراری فهیمهقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۸
امیری مقدم وفاقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۸
برادران مطیع ملیکاقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسینوبت دومشهرسازي۱۳۹۸
برسانی مبیناقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۸
حسینی زینبقهرمانی هومنکارشناسی ارشدنوبت دومشهرسازي۱۳۹۸
حسینی زینبقهرمانی هومنکارشناسی ارشدنوبت دومشهرسازي۱۳۹۸
حشمتی مصطفیقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسینوبت دومشهرسازي۱۳۹۸
حور یگانهقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۸
حیدری فریزی سیناقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۸
درزاده زهراقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۸
رضایی سهیلاقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسینوبت دومشهرسازي۱۳۹۸
رضایی سهیلاقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسینوبت دومشهرسازي۱۳۹۸
شریفی کیاناقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۸
صبورجنتی مناقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسی ارشدروزانهشهرسازي۱۳۹۸
طالبیان مشهدی ساراقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسینوبت دومشهرسازي۱۳۹۸
طباطبائی سیده افسانهقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسینوبت دومشهرسازي۱۳۹۸
عربی باشریک صباقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۸
فدائی تبریزی ثناقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۸
فرجامی فرنازقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۸
محمدی سجادقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۸
مداح میناقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۸
مساعدی مبیناقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۸
مقنی مطلق رضوانهقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۸
مهدی زاده محمدصالحقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۸
نظرابادیان مرتضیقهرمانی هومنکارشناسی ارشدروزانهشهرسازي۱۳۹۸
اختراعی صناعی مناقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۹
اصفهانی سعیده ساداتقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۹
الشرع مجتبی فرات محسنقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسینوبت دومشهرسازي۱۳۹۹
امینی مهدیقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۹
اکبری شاندیز مهساقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۹
باصفای احمدابادی مهنازقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۹
بخشی فاطمهقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۹
برات زاده فاطمهقهرمانی هومنکارشناسی ارشدنوبت دومشهرسازي۱۳۹۹
تیموری ریحانهقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۹
حاتمی جوشقان سعیدقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۹
حسینی فائزهقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۹
حقایقی کیمیاقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۹
رستمی اسراالساداتقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۹
روان مهر ریحانهقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسی ارشدروزانهشهرسازي۱۳۹۹
زواریان کرمانی زینبقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۹
سجادی سیدعلیرضامعروفی حسینکارشناسی ارشدروزانهشهرسازي۱۳۹۹
سوهانی دربان ریحانهقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۹
شاه تقی راد محمدقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۹
صبوری عطیهقهرمانی هومنکارشناسی ارشدنوبت دومشهرسازي۱۳۹۹
عبداله پورکریزی نرگسقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۹
عمرانی صبراقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۹
فیض مطلق مریممعروفی حسینکارشناسی ارشدروزانهشهرسازي۱۳۹۹
قنبری بیلندی یگانهقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۹
محمدی حانیهقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۹
مهرورز سبامعروفی حسینکارشناسی ارشدروزانهشهرسازي۱۳۹۹
واحدی حسنیان سیده فاطمهقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۹
کاظمی ریابی سیده کوثرقهرمانی هومنکارشناسی ارشدروزانهشهرسازي۱۳۹۹
گنجعلی فریدقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسی ارشدروزانهشهرسازي۱۳۹۹
یارمحمدی زهراقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۹
افسرپناه زهرانقابی حسینکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۰
افسرپناه زهرانقابی حسینکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۰
الهیاری راه چمنی متینهقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسینوبت دومشهرسازي۱۴۰۰
حسینی دشت بیاض محبوبه ساداتقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۰
خزاعی فاطمه محیاقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۰
رحمتی زهراقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۰
رزم ارائمینا مهدیهمعروفی حسینکارشناسی ارشدروزانهشهرسازي۱۴۰۰
رضوانی سیده مبیناقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۰
سعادت نژاد زهراقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۰
سیداصیل محدثه ساداتقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۰
شیروانی خلاجلو فاطمهقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسی ارشدروزانهشهرسازي۱۴۰۰
طاهری رضوانقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۰
فرج زاده ای سانقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۰
فقیه زهراساداتقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسی ارشدروزانهشهرسازي۱۴۰۰
قائم مقامی فراهانی گلبرگقهرمانی هومنکارشناسی ارشدروزانهشهرسازي۱۴۰۰
لاری سیاهکلی نگارقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسینوبت دومشهرسازي۱۴۰۰
محسنی حدیثقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۰
محمدزاده ثانی اتوساقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۰
مطلبی سیده ساراقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۰
میرزائیان فاطمهقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسی ارشدنوبت دومشهرسازي۱۴۰۰
میری فاطمهقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسینوبت دومشهرسازي۱۴۰۰
میهن یار شقایقنیازمند حمیدکارشناسینوبت دومشهرسازي۱۴۰۰
میهن یار شقایقنیازمند حمیدکارشناسینوبت دومشهرسازي۱۴۰۰
نوری فر حنانهقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۰
نیک نفس هلیاقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسینوبت دومشهرسازي۱۴۰۰
نیکخواه فاطمه ساحلمعروفی حسینکارشناسی ارشدنوبت دومشهرسازي۱۴۰۰
پورسروقد سیدامیرمحمدمعروفی حسینکارشناسی ارشدروزانهشهرسازي۱۴۰۰
ژیان احمد الطافقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسینوبت دومشهرسازي۱۴۰۰
کاظمی سیده مهتابقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسینوبت دومشهرسازي۱۴۰۰
کریم زندی ساجدهقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۰
یزدان دوست فاطمهقهرمانی هومنکارشناسی ارشدروزانهشهرسازي۱۴۰۰
ابراهیمی حامدقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۱
احمدی اکبرابادی صباقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۱
اردکانی نگینقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۱
ایمانی حسینقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۱
بااخلاق کیمیاقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۱
بابائی شایانقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۱
بختیارپاکزاد فرزانهقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۱
تقوی زهراقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۱
تهامی زرندی زهراالساداتقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۱
جعفر پور امیرکارشناسینوبت دومشهرسازي۱۴۰۱
حسینی باقراباد سیدمحمدقهرمانی هومنکارشناسی ارشدروزانهشهرسازي۱۴۰۱
حضرت روبدهقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسی ارشدنوبت دومشهرسازي۱۴۰۱
خرمی مقدم مریمقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۱
خورسندی یزدانیان راضیه ساداتقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۱
درری جبروتی المیرامعروفی حسینکارشناسی ارشدروزانهشهرسازي۱۴۰۱
دشتی زاده پریساقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسی ارشدنوبت دومشهرسازي۱۴۰۱
سعیدی ریحانهقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۱
سیدی سیدمحمدعلیقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۱
شعاعی امیرحسینقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۱
غفوری فوادمعروفی حسینکارشناسی ارشدنوبت دومشهرسازي۱۴۰۱
فخرفاطمی سیده سکینهقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۱
قاسمی فرزانهکارشناسینوبت دومشهرسازي۱۴۰۱
قاینی نژاد سعیدمعروفی حسینکارشناسی ارشدروزانهشهرسازي۱۴۰۱
مهدوی آرا مهلاقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۱
ناطقی سلماقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۱
پورغلام حنانهقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۱
کامران فر طنازقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۱
اکرمی فاطمهکارشناسی ارشدنوبت دومشهرسازي۱۴۰۲
بشگزی زینبکارشناسی ارشدروزانهشهرسازي۱۴۰۲
صدرالسادات بهارهکارشناسی ارشدروزانهشهرسازي۱۴۰۲
نوروزی ریحانهکارشناسی ارشدروزانهشهرسازي۱۴۰۲