نام و نام خانوادگی استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم‌ مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم‌ مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
سلطانی عرفانقهرمانی هومنکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۶
حسام زاده ملیکامعروفی حسینکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۷
فضلی یزد زهرامعروفی حسینکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۷
لعل مهدیمعروفی حسینکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۷
پدرام حانیهقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۷
احراری فهیمهقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۸
امیری مقدم وفاقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۸
درزاده زهراقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۸
شریفی کیاناقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۸
فدائی تبریزی ثناقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۸
فرجامی فرنازقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۸
محمدی سجادقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۸
مساعدی مبیناقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۸
مقنی مطلق رضوانهقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۸
مهدی زاده محمدصالحقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۸
اختراعی صناعی مناقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۹
اصفهانی سعیده ساداتقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۹
امینی مهدیقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۹
اکبری شاندیز مهساقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۹
باصفای احمدابادی مهنازقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۹
بخشی فاطمهقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۹
برات زاده فاطمهقهرمانی هومنکارشناسی ارشدنوبت دومشهرسازي۱۳۹۹
تیموری ریحانهقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۹
حاتمی جوشقان سعیدقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۹
حسینی فائزهقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۹
حقایقی کیمیاقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۹
رستمی اسراالساداتقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۹
روان مهر ریحانهقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسی ارشدروزانهشهرسازي۱۳۹۹
زواریان کرمانی زینبقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۹
سجادی سیدعلیرضامعروفی حسینکارشناسی ارشدروزانهشهرسازي۱۳۹۹
سوهانی دربان ریحانهقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۹
شاه تقی راد محمدقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۹
صبوری عطیهقهرمانی هومنکارشناسی ارشدنوبت دومشهرسازي۱۳۹۹
عبداله پورکریزی نرگسقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۹
عمرانی صبراقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۹
فیض مطلق مریممعروفی حسینکارشناسی ارشدروزانهشهرسازي۱۳۹۹
قنبری بیلندی یگانهقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۹
محمدی حانیهقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۹
واحدی حسنیان سیده فاطمهقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۹
یارمحمدی زهراقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۳۹۹
افسرپناه زهراقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۰
افسرپناه زهراقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۰
الهیاری راه چمنی متینهقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسینوبت دومشهرسازي۱۴۰۰
حسینی دشت بیاض محبوبه ساداتقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۰
خزاعی فاطمه محیاقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۰
رحمتی زهراقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۰
رزم ارائمینا مهدیهمعروفی حسینکارشناسی ارشدروزانهشهرسازي۱۴۰۰
رضوانی سیده مبیناقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۰
سعادت نژاد زهراقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۰
سیداصیل محدثه ساداتقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۰
شیروانی خلاجلو فاطمهقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسی ارشدروزانهشهرسازي۱۴۰۰
طاهری رضوانقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۰
فرج زاده ای سانقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۰
فقیه زهراساداتقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسی ارشدروزانهشهرسازي۱۴۰۰
لاری سیاهکلی نگارقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسینوبت دومشهرسازي۱۴۰۰
محسنی حدیثقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۰
محمدزاده ثانی اتوساقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۰
مطلبی سیده ساراقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۰
مظلوم سیده هدیهمعروفی حسینکارشناسینوبت دومشهرسازي۱۴۰۰
مظلوم سیده هدیهمعروفی حسینکارشناسینوبت دومشهرسازي۱۴۰۰
میرزائیان فاطمهقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسی ارشدنوبت دومشهرسازي۱۴۰۰
میری فاطمهقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسینوبت دومشهرسازي۱۴۰۰
میهن یار شقایققلندریان گل خطمی ایمانکارشناسینوبت دومشهرسازي۱۴۰۰
میهن یار شقایققلندریان گل خطمی ایمانکارشناسینوبت دومشهرسازي۱۴۰۰
نوری فر حنانهقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۰
نیک نفس هلیاقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسینوبت دومشهرسازي۱۴۰۰
نیکخواه فاطمه ساحلمعروفی حسینکارشناسی ارشدنوبت دومشهرسازي۱۴۰۰
پورسروقد سیدامیرمحمدمعروفی حسینکارشناسی ارشدروزانهشهرسازي۱۴۰۰
ژیان احمد الطافقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسینوبت دومشهرسازي۱۴۰۰
کاظمی سیده مهتابقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسینوبت دومشهرسازي۱۴۰۰
کریم زندی ساجدهقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۰
ابراهیمی حامدقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۱
احمدی اکبرابادی صباقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۱
اردکانی نگینقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۱
ایمانی حسینقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۱
بااخلاق کیمیاقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۱
بابائی شایانقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۱
بختیارپاکزاد فرزانهقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۱
تقوی زهراقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۱
تهامی زرندی زهراالساداتقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۱
حسینی باقراباد سیدمحمدقهرمانی هومنکارشناسی ارشدروزانهشهرسازي۱۴۰۱
خرمی مقدم مریمقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۱
خورسندی یزدانیان راضیه ساداتقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۱
درری جبروتی المیرامعروفی حسینکارشناسی ارشدروزانهشهرسازي۱۴۰۱
دشتی زاده پریساقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسی ارشدنوبت دومشهرسازي۱۴۰۱
سعیدی ریحانهقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۱
سیدی سیدمحمدعلیقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۱
شعاعی امیرحسینقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۱
غفوری فوادمعروفی حسینکارشناسی ارشدنوبت دومشهرسازي۱۴۰۱
قاسمی فرزانهقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسینوبت دومشهرسازي۱۴۰۱
قاینی نژاد سعیدمعروفی حسینکارشناسی ارشدروزانهشهرسازي۱۴۰۱
مهدوی آرا مهلاقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۱
ناطقی سلماقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۱
پورغلام حنانهقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۱
کامران فر طنازقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۱
اسمعیلی النازمعروفی حسینکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۲
اویسی کهخا یاسمین زهرامعروفی حسینکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۲
اکرمی فاطمهقهرمانی هومنکارشناسی ارشدنوبت دومشهرسازي۱۴۰۲
بشگزی زینبقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسی ارشدروزانهشهرسازي۱۴۰۲
جانباز زینبمعروفی حسینکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۲
حقیقی شاندیز عباسمعروفی حسینکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۲
دهستانی ساحلمعروفی حسینکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۲
رفیعی راد امیرمهدیمعروفی حسینکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۲
روشنک پارسامعروفی حسینکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۲
زردادی زینبمعروفی حسینکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۲
زوارتربتی محدثهمعروفی حسینکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۲
شریفی ناظمی نژاد هلیامعروفی حسینکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۲
شکاریان شاندیز زهرامعروفی حسینکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۲
صدرالسادات بهارهقلندریان گل خطمی ایمانکارشناسی ارشدروزانهشهرسازي۱۴۰۲
ضیائی داوری نگارمعروفی حسینکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۲
طاهرپور مینومعروفی حسینکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۲
عرفانی مهلامعروفی حسینکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۲
عنانی مارالمعروفی حسینکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۲
قربان پورده سرخ مهدیمعروفی حسینکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۲
قنبری علیرضامعروفی حسینکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۲
قوامیان امیرحسینمعروفی حسینکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۲
مظلومی کیانامعروفی حسینکارشناسینوبت دومشهرسازي۱۴۰۲
نصیری یگانهمعروفی حسینکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۲
نعمتی زینبمعروفی حسینکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۲
نعیمی مقدم کیمیامعروفی حسینکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۲
نوروزی ریحانهقهرمانی هومنکارشناسی ارشدروزانهشهرسازي۱۴۰۲
وکیلی مرجانمعروفی حسینکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۲
کرمانی نازنین زینبمعروفی حسینکارشناسیروزانهشهرسازي۱۴۰۲