بازنگری سند برنامه راهبردی دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد افق 1404 ش      

غیر قابل استناد

چشم انداز تخصصی دانشکده معماری و شهرسازی

دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد، یکی از سه دانشکده برتر کشور در تراز بین المللی در راستای ارتقای کیفیت محیط مصنوع از طریق کاربست معماری و شهرسازی پایدار است.

ماموريت­های تخصصی دانشکده معماری و شهرسازی

1.آموزش روزآمد افراد توانمند، متخصص و خلاق در حوزه­های معماری و شهرسازی

2.ایجاد محیط آموزشی- پژوهشی پویا و خلاق در راستای ارتقای کیفیت­های یادگیری

3.توسعه تحقيقات مسئله محور در زمينه طراحی محيط مصنوع با توجه به نیازهای جامعه

4.آینده پژوهی مرتبط با مسایل جهانی- محلی در حوزه­های معماری و شهرسازی

5.دانشکده به عنوان مشاوری متخصص برای جامعه از طریق ارتباط عمیق و اثربخش با حرفه

6.افزایش آگاهی جامعه و ترویج مشارکت اجتماعی در خصوص تأثیرات محیط مصنوع بر بهبود کیفیت زندگی

7.توسعه دیپلماسی علمی بین المللی در قالب تبادلات و تعاملات آموزشی، پژوهشی و فناورانه با مراکز علمی و دانشگاه­های معتبر دنیا