عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ دفاع
مقطع استاد راهنما
طراحی باغ مجموعه ویلایی اکولوژیک در شهر مشهد با استفاده از رویکرد طراحی اجتماعیهدی ربانیکارشناسی ارشدمهدیزاده۱۳۹۸/۰۶/۲۷
طراحی مرکز جامع درمان اعتیاد در مشهد با روش طراحی اجتماعیبهزاد حکمی حصاریکارشناسی ارشدمهدیزاده۱۳۹۸/۰۶/۳۰
طراحی مرکز مراقبت‌های تسکین‌بخش برای کودکان سرطانی در مشهد با تأکید بر ارتقاء کیفیت زندگیعمادالدین مطهری فریمانیکارشناسی ارشدمهدیزاده۱۳۹۸/۰۹/۳۰
طراحی هسته مرکزی پارک علم و فناوری خراسان رضوی با تاکید بر پوسته های تطبیقی متحرک در راستای کاهش مصرف انرژیمریم حسینیکارشناسی ارشدمهدیزاده۱۴۰۲/۰۳/۲۱