عنوان طرح مجریان وضعیت
وضعیت
توازن شهری برنامه میان مدت شهرداری مشهد در افق 1401تا 1404 از طریق مدیریت و راهبری میز تخصصی با حضور متخصصان ، خبرگان و فعالان مردمیایمان قلندریان گل خطمیخاتمه یافته