نمایندگان دانشکده معماری و شهرسازی در حوزه های تحصیلات تکمیلی، فرهنگی و دانشجویی و آموزشی

Drkamelnia
دکتر اکرم حسینی
استادیار, گروه معماری
Email :
 Hosseini.cv
 نماینده دانشکده معماری و شهرسازی در حوزه فرهنگی و دانشجویی
Drtaheri
دکتر جعفر طاهری
استادیار, گروه معماری
Email:
 
مسئول هماهنگی و برنامه ریزی تحصیلات تکمیلی
 Dr.mousaviniya
دکتر ایمان قلندریان
استادیار, گروه شهرسازی
Email:
Ghalandarian_CV
 نماینده دانشکده معماری و شهرسازی در حوزه آموزشی