آیین نامه دوره کارشناسی ارشد نا پیوسته معماری

 آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته جهت ورودی های ۹۴ به بعد

پيرو آيين نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان مصوب ۱۳۹۳/۵/۵