عنوان کتاب نویسندگان انتشارات سال آخرین انتشار
انتشارات سال آخرین انتشار
مساجد تاریخی یزدمحمدحسن خادم زادهسازمان میراث فرهنگی کشور۱۳۸۴
بررسی تطبیقی تجارب مرمت شهری در ایران و جهانمحمدحسن خادم زادهسبحان نور، سازمان میراث فرهنگی۱۳۸۶
محلات تاریخی یزدمحمدحسن خادم زادهسازمان میراث فرهنگی کشور -- انتشارات سبحان نور۱۳۸۶
معماری دوره آل مظفر یزد (ایلخانی و تیموری) با نگاهی به بناهای عصر اتابکانمحمدحسن خادم زادهسازمان میراث فرهنگی کشور -- انتشارات هم پا۱۳۸۹
Routledge Companion to Professional Awareness and Diversity in Planning Educationحسین معروفیRoutledge۱۴۰۱