رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد :

Drshariatmadar
دکتر هاشم شریعتمدار(رئیس دانشکده معماری و شهرسازی)
استاد, گروه عمران, دانشکده مهندسی
Email :Shariatmadar[at]um[dot]ac[dot]ir