رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد :

 
Drshariatmadar
دکتر حامد کامل نیا(رئیس دانشکده معماری و شهرسازی)
دانشیار, گروه معماری, دانشکده معماری و شهرسازی
Email :kamelnia[at]um[dot]ac[dot]ir
https://www.hkamelnia.ir
خلاصه رزومه