استادان دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد ۱۴۰۰ - ۱۳۸۴

 

 

اعضای هیئت علمی

 

Drshariatmadar
دکتر هاشم شریعتمدار(رئیس دانشکده معماری و شهرسازی و عضو هیئت علمی)
استاد, گروه عمران, دانشکده مهندسی
Email :
Drkamelnia
دکتر حامد کامل نیا (عضو هیئت علمی)
دانشیار, گروه معماری, دانشکده معماری و شهرسازی
Email :
  WEb Site: HKamelnia.ir
Drtaheri
دکتر جعفر طاهری (عضو هیئت علمی)

استادیار, گروه معماری, دانشکده معماری و شهرسازی

Email:
Drghahremani
دکتر هومن قهرمانی (عضو هیئت علمی و مدیر گروه شهرسازی)
استادیار, گروه شهرسازی, دانشکده معماری و شهرسازی
Email :
Gahremani.cv
DRmaroufi
دکتر حسین معروفی (عضو هیئت علمی)
استادیار, گروه شهرسازی, دانشکده معماری و شهرسازی
Email :
Maroufi.cv
DRmahdizadeh
دکتر سارا مهدیزاده (عضو هیئت علمی)
استادیار, گروه معماری, دانشکده معماری و شهرسازی
Email :
Mahdizadeh.cv
Drpahlevan
دکتر پارسا پهلوان (عضو هیئت علمی)

استادیار, گروه معماری, دانشکده معماری و شهرسازی

Email:

Pahlavan.cv

 
Dr.mousaviniya 
دکتر سیده فاطمه موسوی نیا(عضو هیئت علمی و مدیر گروه معماری)

استادیار, گروه معماری, دانشکده معماری و شهرسازی

 Email :

Mousavinia.cv

hoseini
دکتر اکرم حسینی (عضو هیئت علمی)
استادیار, گروه معماری, دانشکده معماری و شهرسازی
Email :
Hosseini.cv
 
Dr.Ghalandarian 
دکتر ایمان قلندریان (عضو هیئت علمی)

استادیار, گروه شهرسازی, دانشکده معماری و شهرسازی

Email :

Ghalandarian_CV 

 

Dr Talaei 
دکتر مریم طلایی (عضو هیئت علمی)
استادیار, گروه معماری, دانشکده معماری و شهرسازی 
Email :  

 

 

 

اساتید وابسته و همکار

Drslami
دکتر سید غلامرضا اسلامی
استاد دانشکده معماری, پردیس هنرهای زیبا, دانشگاه تهران
Email :
Drpourdaihimi
دکتر شهرام پوردیهیمی
استاد دانشکده معماری و شهرسازی, دانشگاه شهید بهشتی
Email :S-Deihimi[at]sbu[dot]ac[dot]ir
Drtaghizadeh
دکتر کتایون تقی زاده
دانشیار دانشکده معماری, پردیس هنرهای زیبا, دانشگاه تهران
Email :Ktaghizad@ut.ac.ir
Drhaghir
دکتر سعید حقیر
دانشیار دانشکده معماری, پردیس هنرهای زیبا, دانشگاه تهران
Email :Saeed.haghir[at]ut.ac[dot]ir
Drhanachi
دکتر پیروز حناچی
استاد دانشکده معماری, پردیس هنرهای زیبا, دانشگاه تهران
Email :
Drmahdinejhad
دکتر محمد جواد مهدوی نژاد
دانشیار دانشکده هنر, دانشگاه تربیت مدرس
Email :
Drvafamehr
دکتر محسن وفامهر
استاد دانشکده معماری و شهرسازی, دانشگاه علم و صنعت ایران
Email :vafamehr[at]iust[dot]ac[dot]ir

 

اساتید همکار دانشکده معماری، شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد (ازبدو تاسیس تاکنون)

Dradibi
دکتر علی اصغر ادیبی
دانشیار دانشکده معماری, پردیس هنرهای زیبا, دانشگاه تهران 
Email :a.adibi[at]ut.ac[dot]ir 
Drizadi
دکتر عباسعلی ایزدی
 دانشیار دانشکده معماری, پردیس هنرهای زیبا, دانشگاه تهران
 Email :aizadi[at]ut.ac[dot]ir
Drbahreyni
دکتر سید حسین بحرینی
استاد دانشکده شهرسازی, پردیس هنرهای زیبا, دانشگاه تهران 
 Email :hbahrain[at]ut[dot]ac[dot]ir
Drtaghaboni
دکتر علیرضا تغابنی
                                                                 
                                                                  
WEb Site: nextoffice.ir
Drrezazadeh
دکتر راضیه رضازاده
 دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی, دانشگاه علم و صنعت ایران
Email :rezazadeh[at]iust[dot]ac[dot]ir
Drrezvani
دکتر هادی سعیدی رضوانی
 استادیار دانشکده شهرسازی, پردیس هنرهای زیبا, دانشگاه تهران
 Email :hadisaeedi[at]ut[dot]ac[dot]ir
Drabaszadegan
دکتر مصطفی عباس زادگان
 دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی, دانشگاه علم و صنعت ایران
Email :abbaszadegan[at]iust[dot]ac[dot]ir 
Drmotalebi
دکتر قاسم مطلبی
 دانشیار دانشکده معماری, پردیس هنرهای زیبا, دانشگاه تهران
Email :motalebi[at]ut.ac[dot]ir
Drnadimi
دکتر حمید ندیمی
استاد دانشکده معماری و شهرسازی, دانشگاه شهید بهشتی 
 Email :ha-nadimi[at]sbu[dot]ac[dot]ir
Drnoghrehkar
دکتر عبدالحمید نقره کار
دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی, دانشگاه علم و صنعت ایران 
 Email :a_noghrekar[at]iust[dot]ac[dot]ir
Drnortaghani
دکتر عبدالمجید نورتقانی
استادیار دانشکده فنی و مهندسی, دانشگاه گلستان
Email :