استادان دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد ۱۴۰۳ - ۱۳۸۴

 

 

اعضای هیئت علمی

 

Drshariatmadar
دکتر حامد کامل نیا (رئیس دانشکده معماری و شهرسازی)
دانشیار, گروه معماری, دانشکده معماری و شهرسازی
Email: kamelnia@um.ac.ir
https://www.hkamelnia.ir
خلاصه رزومه
 
Drkamelnia
دکتر حامد کامل نیا 
دانشیار, گروه معماری
Email :
  WEb Site: HKamelnia.ir
 
Drtaheri
دکتر جعفر طاهری
استادیار, گروه معماری
Email:
 
 
 Dr.mousaviniya
دکتر سیده فاطمه موسوی نیا
مدیر گروه معماری،استادیار, گروه معماری
Email :
Mousavinia.cv
 
Drghahremani
دکتر هومن قهرمانی
مدیر گروه شهرسازی،استادیار، گروه شهرسازی
Email :
Gahremani.cv
 
DRmaroufi
دکتر حسین معروفی
استادیار, گروه شهرسازی
Email :
Maroufi.cv
 
hoseini
دکتر اکرم حسینی
استادیار, گروه معماری
Email :
Hosseini.cv
 
Drpahlevan
دکتر پارسا پهلوان
استادیار, گروه معماری
Email:
Pahlavan.cv
 
Dr.Ghalandarian
دکتر ایمان قلندریان
استادیار, گروه شهرسازی
Email:
Ghalandarian_CV
 
Dr Talaei
دکتر مریم طلایی
استادیار, گروه معماری
Email:
 

 

 
       

اساتید وابسته و همکار

Drslami
دکتر سید غلامرضا اسلامی
استاد دانشکده معماری, پردیس هنرهای زیبا, دانشگاه تهران
Email :
 
Drpourdaihimi
دکتر شهرام پوردیهیمی
استاد دانشکده معماری و شهرسازی, دانشگاه شهید بهشتی
Email :S-Deihimi[at]sbu[dot]ac[dot]ir
 
Drtaghizadeh
دکتر کتایون تقی زاده
دانشیار دانشکده معماری, پردیس هنرهای زیبا, دانشگاه تهران
Email :Ktaghizad@ut.ac.ir
 
Drhaghir
دکتر سعید حقیر
دانشیار دانشکده معماری, پردیس هنرهای زیبا, دانشگاه تهران
Email :Saeed.haghir[at]ut.ac[dot]ir
 
Drhanachi
دکتر پیروز حناچی
استاد دانشکده معماری, پردیس هنرهای زیبا, دانشگاه تهران
Email :
 
Drmahdinejhad
دکتر محمد جواد مهدوی نژاد
دانشیار دانشکده هنر, دانشگاه تربیت مدرس
Email :
 
Drvafamehr
دکتر محسن وفامهر
استاد دانشکده معماری و شهرسازی, دانشگاه علم و صنعت ایران
Email :vafamehr[at]iust[dot]ac[dot]ir
 
 
 
 
 
 
       
       

 

اساتید همکار دانشکده معماری، شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد (ازبدو تاسیس تاکنون)

Dradibi
دکتر علی اصغر ادیبی
دانشیار دانشکده معماری, پردیس هنرهای زیبا, دانشگاه تهران 
Email :a.adibi[at]ut.ac[dot]ir 
 
Drizadi
دکتر عباسعلی ایزدی
 دانشیار دانشکده معماری, پردیس هنرهای زیبا, دانشگاه تهران
 Email :aizadi[at]ut.ac[dot]ir
 
Drbahreyni
دکتر سید حسین بحرینی
استاد دانشکده شهرسازی, پردیس هنرهای زیبا, دانشگاه تهران 
 Email :hbahrain[at]ut[dot]ac[dot]ir
 
Drtaghaboni
دکتر علیرضا تغابنی
                                                                 
                                                                  
WEb Site: nextoffice.ir
Drrezazadeh
دکتر راضیه رضازاده
 دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی, دانشگاه علم و صنعت ایران
Email :rezazadeh[at]iust[dot]ac[dot]ir
 
Drrezvani
دکتر هادی سعیدی رضوانی
 استادیار دانشکده شهرسازی, پردیس هنرهای زیبا, دانشگاه تهران
 Email :hadisaeedi[at]ut[dot]ac[dot]ir
 
Drabaszadegan
دکتر مصطفی عباس زادگان
 دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی, دانشگاه علم و صنعت ایران
Email :abbaszadegan[at]iust[dot]ac[dot]ir 
 
Drmotalebi
دکتر قاسم مطلبی
 دانشیار دانشکده معماری, پردیس هنرهای زیبا, دانشگاه تهران
Email :motalebi[at]ut.ac[dot]ir
 
Drnadimi
دکتر حمید ندیمی
استاد دانشکده معماری و شهرسازی, دانشگاه شهید بهشتی 
 Email :ha-nadimi[at]sbu[dot]ac[dot]ir
 
Drnoghrehkar
دکتر عبدالحمید نقره کار
دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی, دانشگاه علم و صنعت ایران 
 Email :a_noghrekar[at]iust[dot]ac[dot]ir
 
Drnortaghani
دکتر عبدالمجید نورتقانی
استادیار دانشکده فنی و مهندسی, دانشگاه گلستان
Email :
 
 Dr Daneshpour
دكتر سيدعبدالهادی دانشپور 
دانشيار شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ايران 
 
 
 Dr Daneshpour
دكتر زهرا اهری
دانشیار مرکز مستندنگاری،مطالعات معماری و مرمت دانشگاه شهید بهشتی