مدیر گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد :

Dr.mousaviniya
دکتر سیده فاطمه موسوی نیا
استادیار, گروه معماری, دانشکده معماری و شهرسازی
Email :Mousavinia[at]um[dot]ac[dot]ir
Mousavinia.cv