اطلاعات تماس

آدرس:
پردیس دانشگاه فردوسی مشهد − دانشکده معماری و شهرسازی مشهد خراسان رضوی 9177948944 ایران
تلفن:
۰۵۱-۳۸۸۰۶۸۰۲
نمابر:
۰۵۱−۳۸۸۰۷۰۶۶

فرم تماس

ارسال ایمیل