مدیر گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد :

 

Drghahremani
دکتر هومن قهرمانی
استادیار, گروه شهرسازی, دانشکده معماری و شهرسازی
Email :Hghahremani[at]um[dot]ac[dot]ir
Gahremani.cv