عنوان کتاب نویسندگان انتشارات سال آخرین انتشار
انتشارات سال آخرین انتشار
سیمای میراث فرهنگی یزداکرم حسینیاداره کل آموزش، انتشارات و تولیدات فرهنگی۱۳۸۲
دستور زبان طراحی محیط های یادگیریحامد کامل نیاسبحان نور۱۳۸۶
بررسی تطبیقی تجارب مرمت شهری در ایران و جهانحامد کامل نیاسبحان نور، سازمان میراث فرهنگی۱۳۸۶
فرهنگ جامع زبان فارسیجعفر طاهریفرهنگستان زبان و ادب فارسی۱۳۹۲
معماری معاصر ایراناکرم حسینیانتشارات سخن گستر۱۳۹۲
معماری جمعیحامد کامل نیا۱۳۹۲
دستور زیان طراحی محیط های یادگیریحامد کامل نیاسبحان نور۱۳۹۳
معماری معاصر- از شرق تا غربحامد کامل نیاعلم معمار۱۳۹۳
معماری جمعی- از نظریه تا عملحامد کامل نیا۱۳۹۳
نظریه مدرنیته در معماریحامد کامل نیا۱۳۹۴
مفاهیم پایه در معماری دانشگاهحامد کامل نیا۱۳۹۴
طراحی محیط های یادگیریحامد کامل نیانشر هم پا۱۳۹۷
نظریه مدرنیته در معماریحامد کامل نیا۱۳۹۷
Space and Place: Diversity in Reality, Imagination, and Representation - section 3پارسا پهلوانBrill Publishers۱۳۹۷
نظریه مدرنیته در معماری ایرانحامد کامل نیافکر نو۱۳۹۹
Corona VERNADOC 2020; doors and windowsپارسا پهلوانInternational VERNADOC Network۱۴۰۰
شناسایی روش های استفاده از مصالح نوین در نماهای ساختمانی شهر تهرانمریم طلائیمرکز مطالعات و برنامه ریزی ریزی شهر تهران۱۴۰۱
منظر شهری و ابعاد کالبدی جداره های شهری ایرانمریم طلائیعلم و دانش۱۴۰۱
Routledge Companion to Professional Awareness and Diversity in Planning Educationپارسا پهلوانRoutledge۱۴۰۱
باغهای تاریخی شهر مشهداکرم حسینیجهاد دانشگاهی،سازمان انتشارات، واحد قزوین۱۴۰۱
Conservation and Restoration of Historic Mortars and Masonry Structuresپارسا پهلوانSpringer Nature Switzerland۱۴۰۲
مسکن بومی بشرویه (الزامات طراحی در بافت تاریخی)اکرم حسینیجهاد دانشگاهی قزوین۱۴۰۲
طراحی شهری اکولوژیکپارسا پهلوان۱۴۰۲
صنف بنایان و معماران دوران اسلامی: آداب، اندیشه‌ها و حیات حرفه‌ایجعفر طاهریپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی۱۴۰۳