عنوان مقاله نویسندگان تاریخ انتشار
هویت زدایی از معماریحامد کامل نیا۲۰۰۵-۹
بررسی رویکردهای معماری معاصر ایرانحامد کامل نیا۲۰۰۶-۵
روانشناسی محیط و معماری منظرحامد کامل نیا۲۰۰۶-۹
طراحی با کلیدواژه هاحامد کامل نیا۲۰۰۶-۹
برنامه دهی معماری در طراحی سیستماتیکحامد کامل نیا۲۰۰۶-۱۲
رنگ و بیان اسطوره ای آن در معماریحامد کامل نیا۲۰۰۷-۵
مدارس در جهان رو به تحولحامد کامل نیا۲۰۰۸-۶
منطقه گرایی و چالشهای معماری معاصرحامد کامل نیا۲۰۰۸-۹
مفهوم گرایی در معماریحامد کامل نیا۲۰۰۹-۸
رویکرد طراحی جمعی در معماریحامد کامل نیا۲۰۰۹-۱۰
الگوهای طراحی فضای سبز در "شهر دوستار کودک"حامد کامل نیا۲۰۰۹-۱۱
رویکردتکنولوژیک، ضرورت امروزمعماری ایرانمحمود فیض آبادی۲۰۱۰-۲
پژوهشی پیرامون بازشناسی معماری یزد در دوره اتابکاناکرم حسینی۲۰۱۰-۴
تحلیلی از معماری معاصر ایران در رویارویی با پدیده جهانی شدناکرم حسینی۲۰۱۰-۴
مرمت بافت های فرسوده-فرصت ها و چالش هاحامد کامل نیا۲۰۱۰-۹
تأثیر تکنولوژی ساخت در معماری شهری بر مهاجرت روستاییمحمود فیض آبادی۲۰۱۰-۹
تحلیل و ارزیابی معماری جمعی بر مبنای شاخصه های احساس جمعیحامد کامل نیا۲۰۱۰-۱۰
معماری پایدار در مسکن روستایی ضرورت اقتصاد پایدارمحمود فیض آبادی۲۰۱۰-۱۱
نگرشی نو بر معماری محیط های یادگیریحامد کامل نیا۲۰۱۰-۱۲
تبیین وتدوین گرایشهای معماری معاصر ایران پس از انقلاب اسلامیاکرم حسینی۲۰۱۱-۴
تأمّلی بر اسطوره شیخ بهایی در معماریجعفر طاهری۲۰۱۱-۶
بازشناسی ساختار یک باغ تاریخی از دوره زندیه در منطقه کویر مرکزی ایران، باغ صدریه تفتاکرم حسینی۲۰۱۲-۳
پیشنهاداتی برای بهبود آموزش معماری با بررسی تطبیقی دو سامانه سنتی و آکادمیکاکرم حسینی۲۰۱۲-۳
نقش ریاضی دانان در معماری به روایت متون دوره اسلامیجعفر طاهری۲۰۱۲-۱۲
نسبت طراحی با تحقیق: جستاری در بنیان های نظری چگونگی پیوند تحقیق به طراحی معماریجعفر طاهری۲۰۱۳-۱
بازخوانی میراث ابوالوفا بوزجانی در صناعات معماریجعفر طاهری۲۰۱۳-۳
رویکرد-معماری جمعی-در طراحی مجموعه های مسکونیحامد کامل نیا۲۰۱۳-۴
بازاندیشی مفهوم سکونت در معماریجعفر طاهری۲۰۱۴-۲
بررسی کیفیت زندگی در خانه های سالمندانحامد کامل نیا۲۰۱۴-۳
بعد پنهان در معماری اسلامی ایرانجعفر طاهری۲۰۱۴-۹
بررسی چگونگی کاربست الگوی باغ ایرانی به مثابه فضای عمومی شهری راهکاری جهت احیای باغ ایرانی با کاربرد تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHPاکرم حسینی۲۰۱۵-۳
هندسه مشترک در باغ و فرش ایرانیمحمود فیض آبادی۲۰۱۵-۶
واکاوی آسیب ها و محدودیت های انعطاف پذیری در مسکن معاصر ایراناکرم حسینی۲۰۱۵-۷
مناسبات معماری با علوم دقیقه در متون علمی دوره اسلامیجعفر طاهری۲۰۱۵-۹
معماری سبز: فرم، فضا و انرژیحامد کامل نیا۲۰۱۶-۳
حمام در متون طب دوره اسلامی: نظریه و عملجعفر طاهری۲۰۱۶-۶
مطالعه ی گونه های گیاهی مناسب نمای سبز به‌ منظور کاهش تراز شدت صوتاکرم حسینی۲۰۱۶-۶
الگوی آموزش معماری بر اساس نظریه‌ قابلیت‌های محیطی گیبسونحامد کامل نیا۲۰۱۶-۹
بررسی روند شکل‌گیری ساختار کالبدی- فضایی شهر هترااکرم حسینی۲۰۱۶-۹
تدوین دستور زبان طراحی قلمروهای فضایی مسکن به منظور بهبود تعامل اعضای خانوادهاکرم حسینی۲۰۱۶-۹
پیکره‌بندی فضایی، ادراک تراکم و تعاملات اجتماعی در محیط‌های مسکونی: ارائۀ یک مدل علّی (نمونه موردی: مجتمع‌های مسکونی شهر مشهد)سیده فاطمه موسوی نیا۲۰۱۷-۵
تدابیر اقلیمیِ محیط های مسکونی در طب دوره اسلامیجعفر طاهری۲۰۱۷-۵
عوامل کالبدی موثر بر ادراک تراکم در محیط های مسکونی، نمونه موردی: محلات مسکونی شهر مشهدسیده فاطمه موسوی نیا۲۰۱۷-۹
بررسی شاخصه های موثر در طراحی مدارس اجتماعی روستایی با استفاده از روشهای مشارکتی (مطالعه موردی: روستای زیرکنحامد کامل نیا۲۰۱۹-۲
بررسی نقش زیبایی شناسی معماری در خانه های ایرانیحامد کامل نیا۲۰۱۹-۲
قابوس‌نامۀ معماری ایران؛ بازخوانی مفاهیم و کارکردهای گنبد قابوسجعفر طاهری۲۰۱۹-۹
ارائة چارچوب مفهومی برای طراحی فضای فیزیکی مدرسه‌های ابتدایی بر مبنای نظریة یادگیری مشارکتی ویگوتسکیحامد کامل نیا۲۰۲۰-۱
ارزیابی عوامل محیطی موثر بر سلامت روان در مجموعه های مسکونیجعفر طاهری۲۰۲۰-۱
بررسی کارایی روش های بهینه سازی تکاملی در دستیابی به اهداف معماری و ساختاکرم حسینی۲۰۲۰-۳
طراحی، سنجش و اجرای مالتهای مرمتی پایدار بهمنظور استفاده در مجموعة جهانی پاسارگادپارسا پهلوان۲۰۲۰-۵
تبیین رابطه معنی دار بین الگوهای آرایش دهنده و ساختار دهنده در میل ها و آرامگاه های برجی خراسانحامد کامل نیا۲۰۲۰-۶
رابطۀ تراکم ادراک‌شده، احساس امنیت و تعاملات اجتماعی؛ مقایسۀ دو گونۀ مسکن متراکم محصور و غیر‌محصورسیده فاطمه موسوی نیا۲۰۲۰-۶
بازخوانی رویکردهای منطقه گرایی در آثار معماری معاصر مشهدحامد کامل نیا۲۰۲۰-۸
خوانش نظریه اتمسفر پیتر زومتور در تحلیل کیفیت فضایی مساجد آذربایجان‌شرقی (نمونه‌موردی: مساجد جامع تبریز، میانه، سراب، اهر، بناب و عجب‌شیر)اکرم حسینی۲۰۲۰-۱۱
تحلیل پیکره‌بندی مسجد-مدرسه‌های ایران در دوره صفویه و قاجاراکرم حسینی۲۰۲۱-۳
بهینه‌سازی‌ نظام فضایی در طراحی پلان معماری با استفاده از الگوریتم‌ بهینه‌سازی انبوه ذراتاکرم حسینی۲۰۲۱-۴
بازنمائی فضای معماری در سینمای اصغر فرهادی با رویکرد نشانه شناسی (نمونه موردی: فیلم «فروشنده»)اکرم حسینی۲۰۲۱-۵
ارزیابی سامانه بام‌سبز در مقایسه با بام معمولی از منظر بهره‌وری انرژی در راستای برنامه‌ریزی شهری (کلانشهر مشهد)حامد کامل نیا۲۰۲۱-۹
تبیین تجربه فضای مساجد جامع آذربایجان‌شرقی مبتنی بر نظریه اتمسفر فضااکرم حسینی۲۰۲۱-۹
شناسایی و تحلیل رویکرد متناهی آمیخته در تحلیل ناهمگنی درمطالعه رابطه شدت روشنایی نور روز در فضاهای مسکونی و شادمانی ساکنانسیده فاطمه موسوی نیا۲۰۲۱-۱۲
هندسۀ معماری: گفتگوی علم و عمل در سدۀ چهارم هریجعفر طاهری۲۰۲۲-۱
کاربرد مدل‌های میانجی تعدیل‌شده در مطالعات محیط-رفتار ارائه یک مثال پژوهشی در‌خصوص رابطه تراکم و تعاملات اجتماعیسیده فاطمه موسوی نیا۲۰۲۳-۲
منطقه‌گرایی پایدار: خوانش رویکرد پایداری در متن معماری منطقه‌گراحامد کامل نیا۲۰۲۳-۶
بررسی نمود مضامین حکمت اشراق سهروردیِ حاکم در دوره صفویه بر معماری مساجد شیعی پس از انقلاب اسلامیاکرم حسینی۲۰۲۳-۹
تحلیل جایگاه نشانه‌ در شکل‌گیری ماهیت معماری دوره پهلوی دوماکرم حسینی۲۰۲۳-۱۲
تحلیل ماهیت نشانه شناختی فرم در بناهای عمومی دوره پهلوی دوم در ایراناکرم حسینی۲۰۲۴-۱
Investigating the change of proportions of the dome of Safavid mosques in the context of its creationاکرم حسینی۲۰۲۴-۳