نام و نام خانوادگی استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم‌ مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
استاد راهنمای اول استاد راهنمای دوم‌ مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
قاضی طباطبایی ساراحسینی اکرمکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۵
قاضی طباطبایی ساراحسینی اکرمکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۵
امامی فرد فاطمه زهراطلائی مریمکارشناسینوبت دوممعماري۱۳۹۷
امامی فرد فاطمه زهراطلائی مریمکارشناسینوبت دوممعماري۱۳۹۷
داودی نویدحسینی اکرمکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۷
شمس ابادی زهراموسوی نیا سیده فاطمهکارشناسی ارشدنوبت دوممعماري۱۳۹۷
شکری فاطمهحسینی اکرمکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۷
علیزاده محمدحسینی اکرمکارشناسینوبت دوممعماري۱۳۹۷
علیزاده محمدحسینی اکرمکارشناسینوبت دوممعماري۱۳۹۷
مظلومی زهراحسینی اکرمکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۷
نادری مریمحسینی اکرمکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۷
گلشنی عباسحسینی اکرمکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۷
احمدپور نگارحسینی اکرمکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۸
امیری فاطمهحسینی اکرمکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۸
حسینی سردار علیحسینی اکرمکارشناسینوبت دوممعماري۱۳۹۸
حمود محمدحسینی اکرمکارشناسینوبت دوممعماري۱۳۹۸
صدیقی نوغانی هومنحسینی اکرمکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۸
قرائی فتح ابادی ارمینحسینی اکرمکارشناسینوبت دوممعماري۱۳۹۸
قرائی فتح ابادی ارمینحسینی اکرمکارشناسینوبت دوممعماري۱۳۹۸
محمدی بهنامحسینی اکرمکارشناسینوبت دوممعماري۱۳۹۸
مرادی کندر نگینحسینی اکرمکارشناسینوبت دوممعماري۱۳۹۸
ناظوری زرندی رقیهحسینی اکرمکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۸
کریمی یلداحسینی اکرمکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۸
ابویسانی فاطمهموسوی نیا سیده فاطمهکارشناسی ارشدروزانهمعماري۱۳۹۹
اخلاقی صباحسینی اکرمکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۹
اخلاقی صباحسینی اکرمکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۹
اسماعیل زاده ساراحسینی اکرمکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۹
بیدکی فیلیان نرگسحسینی اکرمکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۹
تبریزنیاتبریزی سعیدهحسینی اکرمکارشناسی ارشدنوبت دوممعماري۱۳۹۹
تسبیح پورخراسانی محدثهحسینی اکرمکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۹
تنها فاطمهحسینی اکرمکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۹
رحیمی نیا مینوحسینی اکرمکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۹
رزمجو فاطمهحسینی اکرمکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۹
زیدکاشانی علیحسینی اکرمکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۹
سلامی سمیراحسینی اکرمکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۹
شاطرحسینی سیدستارطاهری جعفرکارشناسی ارشدروزانهمعماري۱۳۹۹
شجاعی راحلهحسینی اکرمکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۹
طاهری نیا رضوانحسینی اکرمکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۹
عباچی مشهدی ملیکاحسینی اکرمکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۹
عرفانی مجد بنیامینحسینی اکرمکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۹
علی دادی سلطانقلی زهراحسینی اکرمکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۹
فرودی فائزهحسینی اکرمکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۹
فلح فلح محمدعلیحسینی اکرمکارشناسینوبت دوممعماري۱۳۹۹
قندهاریون نیلوفرحسینی اکرمکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۹
مدیرشانه چی زهراحسینی اکرمکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۹
مراد نورحسینی اکرمکارشناسینوبت دوممعماري۱۳۹۹
مسلمی فاطمه ساداتحسینی اکرمکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۹
مهدی پورجلالی مریمحسینی اکرمکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۹
مومن ابادی نگارحسینی اکرمکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۹
نامدارفیض ابادی الههطاهری جعفرکارشناسی ارشدروزانهمعماري۱۳۹۹
هاشمی نیکتاحسینی اکرمکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۹
ولوئی عارفحسینی اکرمکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۹
کاظمی الههحسینی اکرمکارشناسینوبت دوممعماري۱۳۹۹
کفاش احمدرضاحسینی اکرمکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۹
یعقوبی رحمت ابادی زهراحسینی اکرمکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۹
احمدی مهدیحسینی اکرمکارشناسینوبت دوممعماري۱۴۰۰
الغزالی ایلاف عبدالکریم علکمحسینی اکرمکارشناسی ارشدنوبت دوممعماري۱۴۰۰
ایزانلو پریاحسینی اکرمکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۰
براتی مهدیحسینی اکرمکارشناسینوبت دوممعماري۱۴۰۰
جعفریان راد مهنا ساداتحسینی اکرمکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۰
جعفریان راد مهنا ساداتحسینی اکرمکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۰
جمالی فاطمهحسینی اکرمکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۰
خداشناس بیدختی زهراحسینی اکرمکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۰
خسرویان ارشیاحسینی اکرمکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۰
خوری امیررضاحسینی اکرمکارشناسینوبت دوممعماري۱۴۰۰
دادوند فرزانه ساداتحسینی اکرمکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۰
رحیمی سه گنبد صدفحسینی اکرمکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۰
رشیدی احمد میلادحسینی اکرمکارشناسینوبت دوممعماري۱۴۰۰
رضائی پریاحسینی اکرمکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۰
سلیم اسدی مانیحسینی اکرمکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۰
سوختانلو عباسموسوی نیا سیده فاطمهشریعتمدار هاشمکارشناسی ارشدروزانهمعماري۱۴۰۰
شهابیان مقدم الههحسینی اکرمکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۰
شوشتری مهداحسینی اکرمکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۰
شوشتری مهداحسینی اکرمکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۰
عابدخراسانی امیرحسینحسینی اکرمکارشناسی ارشدنوبت دوممعماري۱۴۰۰
عبداله پور صباحسینی اکرمکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۰
عندلیب مریمحسینی اکرمکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۰
غفوری اذری زینبطاهری جعفرکارشناسی ارشدروزانهمعماري۱۴۰۰
فیروزکوهی فریماهحسینی اکرمکارشناسینوبت دوممعماري۱۴۰۰
فیضی بی بی حاجرحسینی اکرمکارشناسینوبت دوممعماري۱۴۰۰
قاسمی گلنوشکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۰
محمدی زهراحسینی اکرمکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۰
ملک زاده ساراحسینی اکرمکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۰
مهرابیان ایداحسینی اکرمکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۰
میزانی شهریارحسینی اکرمکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۰
نبی زاده زینب ساداتحسینی اکرمکارشناسی ارشدنوبت دوممعماري۱۴۰۰
نجفی فاطمهحسینی اکرمکارشناسینوبت دوممعماري۱۴۰۰
هادیون یاسحسینی اکرمکارشناسینوبت دوممعماري۱۴۰۰
چمبری مصطفیحسینی اکرمکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۰
کرمی اسماساداتحسینی اکرمکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۰
یوسفیان حنانهحسینی اکرمکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۰
استیری ساجدهپهلوان پارساکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۱
بیات زهراپهلوان پارساکارشناسینوبت دوممعماري۱۴۰۱
بیاتی هلیاپهلوان پارساکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۱
توکلی مهتاپهلوان پارساکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۱
جعفری پگاهحسینی اکرمکارشناسی ارشدروزانهمعماري۱۴۰۱
جوادالحسینی رستگار سیدمحمدرضاپهلوان پارساکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۱
حسین پور محیاپهلوان پارساکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۱
حضرت اسماءموسوی نیا سیده فاطمهطلائی مریمکارشناسی ارشدنوبت دوممعماري۱۴۰۱
حلاج دوغ ابادی اکرمپهلوان پارساکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۱
خلیلی یگانه ساداتپهلوان پارساکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۱
دارابی فاطمهپهلوان پارساکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۱
دهقان پورمحمداباد محمدمهدیپهلوان پارساکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۱
ذاکری فاطمهپهلوان پارساکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۱
رحمانی تیناپهلوان پارساکارشناسینوبت دوممعماري۱۴۰۱
سامقانی مهلاپهلوان پارساکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۱
سجادی سیدمتینپهلوان پارساکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۱
سردارمهنی الهامطاهری جعفرکارشناسی ارشدروزانهمعماري۱۴۰۱
سنجی نگینپهلوان پارساکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۱
صداقت سارهپهلوان پارساکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۱
صفامنش چاه دره ریحانهپهلوان پارساکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۱
صفایی مهدیه ساداتپهلوان پارساکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۱
صفایی مهدیه ساداتپهلوان پارساکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۱
ضیافتی برخوردار ارشیاپهلوان پارساکارشناسینوبت دوممعماري۱۴۰۱
طبسی پگاهپهلوان پارساکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۱
علی محمدی نفیسهطاهری جعفرکارشناسی ارشدنوبت دوممعماري۱۴۰۱
علیزاده فاطمهپهلوان پارساکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۱
غفاریان امید فاطمهحسینی اکرمکارشناسی ارشدروزانهمعماري۱۴۰۱
فراهی مریمپهلوان پارساکارشناسی ارشدنوبت دوممعماري۱۴۰۱
فرزی فاطمهپهلوان پارساکارشناسینوبت دوممعماري۱۴۰۱
محروقی مژده ساداتپهلوان پارساکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۱
مرادی الههحسینی اکرمکارشناسی ارشدروزانهمعماري۱۴۰۱
مزینانی پیامموسوی نیا سیده فاطمهکارشناسی ارشدروزانهمعماري۱۴۰۱
میلانی فرد سحرموسوی نیا سیده فاطمهطلائی مریمکارشناسی ارشدروزانهمعماري۱۴۰۱
وکیلی لیلاپهلوان پارساکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۱
وکیلی لیلاپهلوان پارساکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۱
پورحسینی زهراپهلوان پارساکارشناسی ارشدروزانهمعماري۱۴۰۱
کورش نیا رومیناپهلوان پارساکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۱
ابوالفضلی سانازحسینی اکرمکارشناسی ارشدنوبت دوممعماري۱۴۰۲
ازقندی عسلطلائی مریمکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۲
اسلامی مهدیهطلائی مریمکارشناسی ارشدروزانهمعماري۱۴۰۲
اسماعیل زاده حدیثطلائی مریمکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۲
اعتمادی عیدگاهی نفیسهطلائی مریمکارشناسی ارشدنوبت دوممعماري۱۴۰۲
امینی آتناطلائی مریمکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۲
باقری محمدجوادپهلوان پارساکارشناسی ارشدروزانهمعماري۱۴۰۲
جعفری علیطلائی مریمکارشناسینوبت دوممعماري۱۴۰۲
حبیب زاده طرقبه الهامطلائی مریمکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۲
حسینی سیده رضوانهحسینی اکرمکارشناسی ارشدروزانهمعماري۱۴۰۲
حیدری نگارطلائی مریمکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۲
خراشادی زاده نیماطلائی مریمکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۲
رضائی حانیهطلائی مریمکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۲
رضوانی زاده حسنیطلائی مریمکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۲
رمضانی میناطلائی مریمکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۲
زعفرانلو پریساطلائی مریمکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۲
سلطان پور فاطمهطلائی مریمکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۲
سلطانی نژاد احمدحسینی اکرمکارشناسی ارشدروزانهمعماري۱۴۰۲
سلیمان بتولطلائی مریمکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۲
سلیمی شوراب بهروزموسوی نیا سیده فاطمهکارشناسی ارشدنوبت دوممعماري۱۴۰۲
شریفی عرفانطلائی مریمکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۲
شیبانی کورشطلائی مریمکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۲
شیخی محمدحسینکارشناسینوبت دوممعماري۱۴۰۲
صادقی نیا زینبطلائی مریمکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۲
صبوری فاطمهطلائی مریمکارشناسینوبت دوممعماري۱۴۰۲
صبوری فاطمهطلائی مریمکارشناسینوبت دوممعماري۱۴۰۲
صبوری فر محدثهطلائی مریمکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۲
ظریف اهوبره تیناطلائی مریمکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۲
علیزاده فاطمهطلائی مریمکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۲
فرح دل رزاطلائی مریمکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۲
قاینی همت ابادی امیرعلیطلائی مریمکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۲
قربانی ازغندی حانیهموسوی نیا سیده فاطمهکارشناسی ارشدروزانهمعماري۱۴۰۲
مشیریان فراحی سمیراساداتموسوی نیا سیده فاطمهکارشناسی ارشدروزانهمعماري۱۴۰۲
مقدسیان کیاناطلائی مریمکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۲
مقدم هدیهطلائی مریمکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۲
مهدیان مهدیطلائی مریمکارشناسینوبت دوممعماري۱۴۰۲
مهراسا هانیهطلائی مریمکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۲
موسوی بی بی فاطمهطلائی مریمکارشناسی ارشدنوبت دوممعماري۱۴۰۲
ناصری فاطمهطلائی مریمکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۲
وهبی لینطلائی مریمکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۲
کرم الدین دریاطلائی مریمکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۲
کرم الدین دریاطلائی مریمکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۲
کرم الدین دریاطلائی مریمکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۲
یوسفی الهامپهلوان پارساکارشناسی ارشدروزانهمعماري۱۴۰۲