نام و نام خانوادگی مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
مقطع دوره گروه آموزشی - گرایش سال شروع
حسینی مریمکارشناسی ارشدروزانهمعماري۱۳۹۵
شاهینی وحیدهکارشناسی ارشدروزانهمعماري۱۳۹۵
صاحبدار مهدیکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۵
مهرآیین امیرمهدیکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۵
کریمی اینچه کیکانلو شقایقکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۵
ملکزاده شفارودی شکیباکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۶
المرعی حوراءکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۶
اسکندری تربقان ساراکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۶
ایلخانی نیلابکارشناسینوبت دوممعماري۱۳۹۶
ایلخانی نیلابکارشناسینوبت دوممعماري۱۳۹۶
الجابری ابوطالبکارشناسینوبت دوممعماري۱۳۹۷
منشادیان شادیکارشناسی ارشدروزانهمعماري۱۳۹۷
کارگربهرابادی محمدرضاکارشناسی ارشدروزانهمعماري۱۳۹۷
صادقی فاضل امیرمحمدکارشناسی ارشدروزانهمعماري۱۳۹۷
ولی زاده مقدم دانیالکارشناسی ارشدروزانهمعماري۱۳۹۷
ابراهیم زاده شیراز فرانککارشناسی ارشدنوبت دوممعماري۱۳۹۷
بیاتی منصورهکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۷
عزیززاده فهندری انیسهکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۷
میرتوانا سیده محدثهکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۷
وهابی زهراکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۷
یوسف زاده فاطمهکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۷
قاضی زاده احسائی حوریهکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۷
حسین زاده نفیسهکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۷
شکری فاطمهکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۷
مظلومی زهراکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۷
مشیریان فراحی سمیراساداتکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۷
جعفری سجادکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۷
گلشنی عباسکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۷
باذلی شیماکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۷
شریعتمدار ملیکاکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۷
نادری مریمکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۷
ابسالان نیلوفرکارشناسی ارشدروزانهمعماري۱۳۹۷
مکصوصی محمد عبدالرضا کاظمکارشناسینوبت دوممعماري۱۳۹۷
موسوی بی بی فاطمهکارشناسینوبت دوممعماري۱۳۹۷
زلزلی کارلاکارشناسینوبت دوممعماري۱۳۹۸
ادینه دوست ابادی محمدکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۷
ادینه دوست ابادی محمدکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۷
گلستانی ساراکارشناسی ارشدروزانهمعماري۱۳۹۸
لعل یوسفی الهامکارشناسی ارشدنوبت دوممعماري۱۳۹۸
عمرانی محدثهکارشناسی ارشدنوبت دوممعماري۱۳۹۸
برادران خلخالی ریحانهکارشناسی ارشدروزانهمعماري۱۳۹۸
وحیدبافنده ملیکاکارشناسی ارشدروزانهمعماري۱۳۹۸
اربابی حسیبکارشناسی ارشدروزانهمعماري۱۳۹۸
بافقی یزدی محمدنعیمکارشناسی ارشدروزانهمعماري۱۳۹۸
شکیبی مهر حنانهکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۸
شیبانی فاطمهکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۸
امیری فاطمهکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۸
حامدتابعی مهرنوشکارشناسینوبت دوممعماري۱۳۹۸
مقدم گلبرگکارشناسینوبت دوممعماري۱۳۹۸
اعتمادی عیدگاهی نفیسهکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۸
شفیعی صباکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۸
فرقانی فاطمهکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۸
توسلی راد زهراکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۸
امیریان ریحانهکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۸
مرادی کندر نگینکارشناسینوبت دوممعماري۱۳۹۸
زمان زاده دربان حانیهکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۸
اقبالی اتوساکارشناسینوبت دوممعماري۱۳۹۸
گلزاری عبدالهکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۸
زواری باغبان حمیدرضاکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۸
ناظوری زرندی رقیهکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۸
عبدل زاده گلارهکارشناسی ارشدروزانهمعماري۱۳۹۸
محمدی بهنامکارشناسینوبت دوممعماري۱۳۹۸
حجه حسنکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۷
حجه حسنکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۷
حسینی سردار علیکارشناسینوبت دوممعماري۱۳۹۸
حمود محمدکارشناسینوبت دوممعماري۱۳۹۸
نقیبی بینادختکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۸
کرمی نژاد سیده ساراکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۸
کریمی یلداکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۸
احمدپور نگارکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۸
صدیقی نوغانی هومنکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۸
دوش حیدر هیثم عبدالکاظمکارشناسینوبت دوممعماري۱۳۹۸
خسروان جم کسریکارشناسینوبت دوممعماري۱۳۹۸
کنانی حسین محسن فرجکارشناسینوبت دوممعماري۱۳۹۸
علیزاده محمدکارشناسینوبت دوممعماري۱۳۹۷
علیزاده محمدکارشناسینوبت دوممعماري۱۳۹۷
الشهرستانی عذرا علاء محسنکارشناسینوبت دوممعماري۱۳۹۸
کاظمی الههکارشناسینوبت دوممعماري۱۳۹۹
فلح فلح محمدعلیکارشناسینوبت دوممعماري۱۳۹۹
الحجار بشار رشید علیکارشناسی ارشدنوبت دوممعماري۱۳۹۹
حلیمی حمیدرضاکارشناسینوبت دوممعماري۱۳۹۹
قویدل پارسا نرجسکارشناسی ارشدروزانهمعماري۱۳۹۹
نامدارفیض ابادی الههکارشناسی ارشدروزانهمعماري۱۳۹۹
حسینی ابرده سیده ساراکارشناسی ارشدروزانهمعماري۱۳۹۹
زحمتکشان طرقبه عاطفهکارشناسی ارشدروزانهمعماري۱۳۹۹
تبریزنیاتبریزی سعیدهکارشناسی ارشدنوبت دوممعماري۱۳۹۹
ابویسانی فاطمهکارشناسی ارشدروزانهمعماري۱۳۹۹
کوهستانی امیراسماعیلکارشناسی ارشدروزانهمعماري۱۳۹۹
شاطرحسینی سیدستارکارشناسی ارشدروزانهمعماري۱۳۹۹
دقیقه رضایی امیرعباسکارشناسی ارشدنوبت دوممعماري۱۳۹۹
مراد نورکارشناسینوبت دوممعماري۱۳۹۹
هاشمی نیکتاکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۹
فرودی فائزهکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۹
رحیمی نیا مینوکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۹
طاهری نیا رضوانکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۹
قندهاریون نیلوفرکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۹
مومن ابادی نگارکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۹
مسلمی فاطمه ساداتکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۹
تنها فاطمهکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۹
شجاعی راحلهکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۹
اسماعیل زاده ساراکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۹
بیدکی فیلیان نرگسکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۹
مدیرشانه چی زهراکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۹
عباچی مشهدی ملیکاکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۹
فولادین پریساکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۹
رزمجو فاطمهکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۹
ولوئی عارفکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۹
زیدکاشانی علیکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۹
کفاش احمدرضاکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۹
سلامی سمیراکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۹
یعقوبی رحمت ابادی زهراکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۹
تسبیح پورخراسانی محدثهکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۹
علی دادی سلطانقلی زهراکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۹
مهدی پورجلالی مریمکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۹
عرفانی مجد بنیامینکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۹
شوشتری مهداکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۰
شوشتری مهداکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۰
اخلاقی صباکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۹
اخلاقی صباکارشناسیروزانهمعماري۱۳۹۹
قرائی فتح ابادی ارمینکارشناسینوبت دوممعماري۱۳۹۸
قرائی فتح ابادی ارمینکارشناسینوبت دوممعماري۱۳۹۸
مهدیان مقدم زینبکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۰
خوری امیررضاکارشناسینوبت دوممعماري۱۴۰۰
جمالی فاطمهکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۰
هادیون یاسکارشناسینوبت دوممعماري۱۴۰۰
خداشناس بیدختی زهراکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۰
دادوند فرزانه ساداتکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۰
عندلیب مریمکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۰
کرمی اسماساداتکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۰
رضائی پریاکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۰
عبداله پور صباکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۰
یوسفیان حنانهکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۰
فیروزکوهی فریماهکارشناسینوبت دوممعماري۱۴۰۰
رحیمی سه گنبد صدفکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۰
براتی مهدیکارشناسینوبت دوممعماري۱۴۰۰
خسرویان ارشیاکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۰
میزانی شهریارکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۰
ایزانلو پریاکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۰
مهرابیان ایداکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۰
چمبری مصطفیکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۰
احمدی مهدیکارشناسینوبت دوممعماري۱۴۰۰
نجفی فاطمهکارشناسینوبت دوممعماري۱۴۰۰
هاشم زاده مریمکارشناسینوبت دوممعماري۱۴۰۰
رشیدی احمد میلادکارشناسینوبت دوممعماري۱۴۰۰
شهابیان مقدم الههکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۰
ملک زاده ساراکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۰
سلیم اسدی مانیکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۰
مدنی سیده ساجدهکارشناسی ارشدروزانهمعماري۱۴۰۰
غفوری اذری زینبکارشناسی ارشدروزانهمعماري۱۴۰۰
اکبری شارک مهساکارشناسی ارشدروزانهمعماري۱۴۰۰
نبی زاده زینب ساداتکارشناسی ارشدنوبت دوممعماري۱۴۰۰
عابدخراسانی امیرحسینکارشناسی ارشدنوبت دوممعماري۱۴۰۰
سوختانلو عباسکارشناسی ارشدروزانهمعماري۱۴۰۰
فیضی بی بی حاجرکارشناسینوبت دوممعماري۱۴۰۰
محمدی زهراکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۰
قاسمی گلنوشکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۰
جعفریان راد مهنا ساداتکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۰
جعفریان راد مهنا ساداتکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۰
صفایی مهدیه ساداتکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۱
صفایی مهدیه ساداتکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۱
بیات زهراکارشناسینوبت دوممعماري۱۴۰۱
فراهی مریمکارشناسی ارشدنوبت دوممعماري۱۴۰۱
پورحسینی زهراکارشناسی ارشدروزانهمعماري۱۴۰۱
جعفری پگاهکارشناسی ارشدروزانهمعماري۱۴۰۱
علی محمدی نفیسهکارشناسی ارشدنوبت دوممعماري۱۴۰۱
غفاریان امید فاطمهکارشناسی ارشدروزانهمعماري۱۴۰۱
سردارمهنی الهامکارشناسی ارشدروزانهمعماري۱۴۰۱
مزینانی پیامکارشناسی ارشدروزانهمعماري۱۴۰۱
مرادی الههکارشناسی ارشدروزانهمعماري۱۴۰۱
میلانی فرد سحرکارشناسی ارشدروزانهمعماري۱۴۰۱
حلاج دوغ ابادی اکرمکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۱
صفامنش چاه دره ریحانهکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۱
طبسی پگاهکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۱
خلیلی یگانه ساداتکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۱
زمانی احسانکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۱
حسین پور محیاکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۱
کورش نیا رومیناکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۱
سنجی نگینکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۱
صداقت سارهکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۱
ذاکری فاطمهکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۱
بیاتی هلیاکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۱
توکلی مهتاکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۱
استیری ساجدهکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۱
علیزاده فاطمهکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۱
دهقان پورمحمداباد محمدمهدیکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۱
سجادی سیدمتینکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۱
جوادالحسینی رستگار سیدمحمدرضاکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۱
محروقی مژده ساداتکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۱
دارابی فاطمهکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۱
سالارپورغربا نازنینکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۱
ضیافتی برخوردار ارشیاکارشناسینوبت دوممعماري۱۴۰۱
وکیلی لیلاکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۱
وکیلی لیلاکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۱
کرم الدین دریاکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۱
کرم الدین دریاکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۱
فرزی فاطمهکارشناسینوبت دوممعماري۱۴۰۱
یارزاده محدثهکارشناسینوبت دوممعماري۱۴۰۱
حضرت اسماءکارشناسی ارشدنوبت دوممعماري۱۴۰۱
رحمانی تیناکارشناسینوبت دوممعماري۱۴۰۱
سامقانی مهلاکارشناسیروزانهمعماري۱۴۰۱
امامی فرد فاطمه زهراکارشناسینوبت دوممعماري۱۳۹۷
امامی فرد فاطمه زهراکارشناسینوبت دوممعماري۱۳۹۷