مدیر عامل

  Chief Manager
                                  دکتر حامد کامل نیا
Dr.Hamed Kamelnia
www.Hkamelnia.ir
                         
                               دانلود رزومه
               درباره ما

 

cover
  

                        مدیر دفتر فنی

Manager

                                   مهندس مژگان روپوش

۰۵۱۳۸۸۰۶۸۱۵