شماره ثبت عنوان نویسنده استاد راهنما سال نشر CD
1 مکانیابی کاربری فضای سبز با استفاده از منطق فازی
(منطقه 8 شهری مشهد)
نازنین باوفای حقیقی دکتر فرهاد کریمانی 1388
2 بررسی الگوهای گسترش شهر در راستای توسعه
پایدار شهری (مورد پژوهشی الگوی گسترش شهر فریمان در دوران معاصر- سه دهه اخیر-)
آزاده نصرااهی دکتر حسن احمدی 1388
3 نورپردازی مصنوعی طراحی و ساماندهی روشنایی دوگونه فضای شهری مهسا عبدالهی گرمرودی دکتر فرهاد کریمانی 1388
4 تجدید حیات بافت کهن با تاکید بر مولفه هویت  (نمونه موردی: محدوده خیابان امام خمینی) سودابه ضابط دکتر مهران علی الحسابی 1388
5 ساماندهی منظر شهری خیابان دانشگاه مشهد با تاکید بر مولفه های کیفیت طراحی شهری سید بهنام هاشمیان زاده دکتر مصطفی عباس زادگان 1388
6 توسعه مراکز شهری برمبنای حمل و نقل عمومی (TOD) نمونه موردی: اولویت سنجی ایستگاه های خط 1 قطار شهری مشهد جهت برنامه ریزی TOD جواد مستوفی دربانی دکتر مصطفی عباس زادگان 1389
7 بررسی الگوی طراحی شهری و تدوین ضوابط توده گذاری در ارتفاعات (نمونه موردی: شهرک ارغوان) نوشین عرفانی دکتر راضیه رضازاده 1389
8 ساماندهی محله براساس مفاهیم توسعه پایدار مینا عربی مهندس صداقت 1389
9 ساماندهی خیابان شهید مدرس (چهار طبقه) مشهد با تاکید بر ایجاد سر زندگی شهری عماد طاهری دکتر مصطفی عباس زادگان 1389
10 بررسی سیاست های مسکن اقشار کم درآمد در برنامه های توسعه ی ایران
(مطالعه موردی: برنامه دوم توسعه اجتماعی-اقتصادی-فرهنگی ایران)
مستوره قلی پور دکتر حسن احمدی 1389
11 احیای شاخص های محله ای با استفاده از آرم سازی ترافیک (نمونه موردی: محله سامانیه مشهد) سروش باغبان دکتر مصطفی عباس زادگان 1389
12 تدوین چهارچوب طراحی محور شهری (نمونه موردی: خیابان شهید بهشتی شهرستان بجنورد) سارا عفتی مهندس نونا مسگرانی 1389
13 ساماندهی فضای شهری (خیابان شهری) با رویکرد ارتقا حس مکان (نمونه موردی: محور پیروزی) راضیه سادات آقاعمو-سیده شیدا قاسمی شکتایی دکتر فرهاد کریمانی 1389
14 ساماندهی خیابان احمدآباد با توجه به عابر پیاده سیده رقیه اشرفی دکتر فرهاد کریمانی 1389
15 بررسی حضور اجتماعی در فضای شهری (نمونه موردی: خیابان سجاد مشهد) عادل خسرو شاهی دکتر مصطفی عباس زادگان 1389
16 بررسی تاثیر مشارکت شهروندان بر طرح های شهری محمدصالح شریفی دکتر حسن احمدی 1389
17 ساماندهی بافت فرسوده با استفاده از تکنیک QSPM (نمونه موردی: محدوده نه دره-مشهد) محمد رضا مرندی دکتر حسن احمدی 1389
18 بررسی و برنامه ریزی مسیرهای دارای پتانسیل گردشگری (نمونه موردی: شهر مشهد) سیما ترشیزی - عاطفه کریمی یزدی دکتر فرهاد کریمانی 1389
19 سنجش شاخص های مطلوبیت فضای شهری از دیدگاه بانوان( نمونه موردی: محله رسالت مشهد) محبوبه خواجوی مهندس نونا مسگرانی 1389
20 بررسی شاخص ها و مطلوبیت های یک خیابان شهری (نمونه موردی:خیابان احمدآباد حد فاصل میدان شریعتی تا میدان احمد آباد فروغ عباس پور دکتر مصطفی عباس زادگان 1389
21 بررسی ساختار درآمدی کلان شهرهای ایران و تاثیرات کالبدی آن (نمونه موردی : شهرداری مشهد) پروین کوشافرد دکتر حسن احمدی 1389
22 تاثیر ادراک محیطی در طراحی فضاهای شهری ارم مجتهدی سیستانی مهندس هومن قهرمانی 1389
23 سازماندهی فضای شهری متناسب با مراسم، مناسک و آیین های مذهبی( حیات فراموش شده) گل آسا غلامی مهندس هومن قهرمانی 1389
24 نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده با رویکرد رشد هوشمندانه (نمونه موردی:محله مجد مشهد) مریم عرفانیان دکتر محمدحسن خادم زاده 1389
25 ساماندهی مرکز شهر ( نمونه موردی مرکز شهر اسفراین) مریم دنیوی راد دکتر محمدحسن خادم زاده 1389
26 توسعه با محوریت حمل و نقل عمومی (نمونه موردی: همسایگی ایستگاه شریعتی در تقاطع تقی آباد) سمانه سلطانی دکتر مصطفی عباس زادگان 1389
27 بررسی و سنجش عوامل ذهنی تاثیرگذار بر رضایتمندی سکونتی زنان
خانه دار
الهه اصدقی دکتر ناصر برک پور 1389
28 نقش فضاهای باز شهری در کاهش آسیب پذیری شهر در برابر زلزله
(نمونه موردی:بخش الف از ناحیه 2 منطقه یک شهر مشهد)
سلمان آل حسن قزوینی دکتر حسن احمدی 1389
29 ارزیابی جهات مطلوب رشد شهر با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS و منطق فازی (نمونه موردی: شهر شاندیز) لیلا نیک منش مهندس صداقت 1389
30 ساماندهی سیما و منظر شهری محور ورودی و خروجی شهر مشهد (نمونه موردی: محور کلات) لیلی صدیق زاده دکتر فرهاد کریمانی 1389
31 باز زنده سازی خیابان امامت با رویکرد ساماندهی لبه نرم آمنه رحمت جو مهندس نونا مسگرانی 1389
32 بررسی سیاست های برنامه ریزی شهری در دستیابی به حمل و نقل پایدار (نمونه موردی: نیشابور) پرستو الهی دکتر فرهاد کریمانی 1389
33 تاثیر هنر بر باززنده سازی فضاهای شهری نسترن باقری نژاد دکتر فرهاد کریمانی 1389
34 مرمت و احیای بافت قدیمی و تاریخی آخوند خراسانی (ارگ) با تاکید بر ساختار کالبدی بافت رضا صدقیان دکتر حسن احمدی 1389
35 مکانیابی پایانه مسافربری با GIS هانیه سلیمانی دکتر حسن احمدی 1389
36 بررسی خوانایی بازارچه سراب با رویکرد ادراک محیطی احمد رضایی ندوشن دکتر راضیه رضازاده 1390
37 ساماندهی محور گردشگری متاثر از سیمای طبیعی  نمونه موردی :محور آیت ا... سعیدی شهر شاندیز زهرا پوراحمد دوغ آبادی - سیده نسیم نجفی تروجنی مهندس مسگرانی 1390
38 بررسی و نقش و تاثیر بلند مرتبه سازی بر کیفیت زندگی شهری الهام صیامی دکتر محمدرضا نقاصان محمدی 1390
39 باززنده سازی خیابان امام خمینی مشهد (ارگ سابق)
 با تاکید بر احیا حیات شهری
زهرا اصغری ابراهیم آباد - فاطمه پروازداد دکتر نقصان محمدی 1390
40 بازتعریف فضای شهری برای حضور زن مسلمان ایرانی موردپژوهی: محدوده میدان تقی‌آباد کوهسنگی 2 مشهد فاطمه جوشقانی مهندس هومن قهرمانی 1390
41 کدهای فرم - بنیاد: رویکردی نوین بر منطقه‌بندی  فاطمه علی‌اکبری مهندس هومن قهرمانی 1390
42 بازشناسی هویت شهر سمنان در سیر تحولات تاریخی سمیرا فاضلی دکتر عباس‌زادگان 1390
43 ساماندهی کریدورهای حرکتی محلات مسکونی
با تاکید بر پیاده مداری (نمونه موردی: خیابان مولوی)
نفیسه کلیدری مهندس مسگرانی 1390
44 معاصرسازی فضای شهری در عصر جهانی‌شدن
 با تکیه بر چندگانگی فرهنگی (موردپژوهی: محدوده ارگ مشهد)
شقایق قاسمی مهندس هومن قهرمانی 1390
45 تلفيق سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) و فرايند تحليل شبكه‌اي (ANP) به منظور مكان يابي بهينه پهنه كاربري زمين شهري (مطالعه موردي: مكان يابي كاربري بيمارستان در منطقه 7 شهرداري مشهد) سراب سيدي پارسا دكتر احمدي 1390
46 ساماندهی محور سبز پیاده درون محله‌ای با
رویکرد امنیت (نمونه موردی: پارک خطی رازی)
صالح ذکاوتی
صادق سعیدی شیروان
مهندس مسگرانی 1391
47 اصول راهنمای طراحی پیاده‌روهای شهری
با تاکید بر مولفه سلامت
مهران غفاریان شعاعی مهندس مسگرانی 1391
48 طراحی شهری خیابان اندرزگو (خسروی‌نو) مشهد زهرا عدالتیان مهندس وحیدی 1391
49 معاصرسازی بازار سنتی مشهد به منظور
بازیابی جایگاه آن در ساختار اصلی شهر
آزاده اصغرزاده
سیما صفدری
دکتر عرفانیان 1391
50 فضاهای خلاق شهری، راهبردی جهت تحقق
شهر خلاق (نمونه موردی: باغ خونی مشهد)
آزاده جلالی مهندس مسگرانی 1391
51 طراحی یک فضای شهری محلی در عصر جهانی‌شدن 
دانش شهرسازی: مروری بر قابلیت محلی بودن اصول
 و قواعد مداخله جریان‌های شهرسازی معاصر
سمیه رضایی
نیلوفر هاشمی
مهندس هومن قهرمانی 1391
52 تبیین معیارهایی برای تعریف عرصه عمومی
اجتماع‌پذیر با هدف تحقق حیات مدنی
سپیده خورسندی
صبا محمودی
مهندس هومن قهرمانی 1391
53 ارزيابي شاخص هاي توسعه پايدار شهري
(مورد پژوهي: شهر شيروان)
مهلا لشكري دكتر براتعلي خاكپور 1391
54 بررسي  هويت فضاهاي شهري شهرهاي جديد
(مطالعه موردي: شهر جديد گلبهار)
آسيه عباس پور محمدآباد
آذين علي پور تبريزي
دكتر براتعلي خاكپور 1391
55 بررسي عوامل محيطي در افزايش امنيت محلات شهري با تاكيد بر
رويكرد C.P.T.E.D در خلق فضاهاي قابل دفاع
(نمونه موردي محله خواجه ربيع مشهد)
سيمين غفاريان زوارزاده دكتر براتعلي خاكپور 1391
56 برنامه ریزی و طراحی الگوی روستا - شهر  نمونه موردی شهر بایگ عباس یاوری زاده دکتر حسن احمدی 1391
57 توسعه پایدار شهر شاندیز متناسب با ظرفیت های بستر طبیعی شهر فهیمه شکاریان شاندیز مهندس فرهاد کریمانی 1391
58 بررسي تاثير كانون‌هاي عملكردي بر طراحي فضاي شهري پروژه ضلع قبله الهام دوستدار شهري
نرگس كيان مهر
دكتر عرفانيان سليم 1392
59 شناخت گونه بندي فضاهاي عمومي شهري و عوامل شكل دهنده به آنها محمود تقوي دشت بياض دكتر هومن قهرماني 1392
60 بهسازي بافتهاي فرسوده شهري در راستاي  مديريت مشاركتي نمونه موردي: محله نوغان مشهد عليرضا رضايي
جواد رمضاني
دكتر براتعلي خاكپور 1392
61 ويژگيهاي فضاهاي بازجرم خيز در بافت فرسوده نيشابور  (نمونه موردي: محله سرسنگ نيشابور) ميترا طالبيان مشهدي
معصومه فرودين
دكتر عرفانيان سليم 1392
62 بررسي اثرات فناوري اطلاعات و ارتباطات بر عملكرد  و سرزندگي فضاهاي شهري با مورد پژوهي پارك لاله مشهد زهرا خرم دلي مرغزار
مرضيه ناصري كيا
دكتر عرفانيان سليم 1392
63 گونه شناسي طراحي ميدان ايراني در دوره قاجاريه سوسن ترابي پاريزي دكتر خادم زاده 1392
64 تاثير كالبد محله‌هاي سنتي بر روابط اجتماعي (نمونه موردي: محله سرشور مشهد) ريحانه اكبرزاده
مريم مغربي
دكتر براتعلي خاكپور 1392
65 ساماندهي، سرزندگي و زيست پذيري فضاهاي در حال انتظار در شهرسازي مداخله گرا نمونه موردي: محور و ميدان اميرالمومنين و شارستان رضوي واقع در قطاع 3 محدوده ثامن) انديشه عامريان
سيده مطهره حسيني
مهندس مسگرانی 1392
66 تحليل طراحي فضاهاي عمومي در افزايش امنيت شهروندان (نمونه موردي: پارك ملت مشهد) فرزانه مغني واحدي دكتر براتعلي خاكپور 1392
67 ارزیابی میزان تحقق پذیری شهرهای جدید در کشور و انطباق آنها با اهداف مربوطه نمونه موردی (شهر جدید گلبهار) سیده فاطمه طالبیان مهندس فرهاد کریمانی 1392
68 ساماندهی مسیرهای پیاده در شهر مشهد (نمونه موردی: محور کوثر - هاشمیه) ترگل شیرعلیان مهندس مسگرانی 1392
69 طراحی فضای شهری با رویکرد شهر دوستدار کودک نمونه موردی محله ارگ مشهد ایمان اسدالهی همدانی
علی افشار ساری اصلانی
مهندس مسگرانی 1392
70 باز طراحی گذر نوغان با رویکرد پیاده مداری احسان هوشنگی سالانقوچ مهندس مسگرانی 1392
71 مناسب سازی فضای شهری برای حضور کودکان ( نمونه موردی مرکز محله خیابان بهار مشهد) شهرام زائر ترقی دکتر عرفانیان 1392
72 ارزیابی کیفیت پیاده روهای شهری معیار صوت  نمونه موردی: پیاده روی احمدآباد مشهد مریم حسن پور دکتر گلدیس وحیدی 1393
73 ارتقای هویت محلات تاریخی (نمونه موردی: محله عنصری مشهد) الهام بداغ آبادی مهندس نونا مسگرانی 1393
74 امکان سنجی مشارکت کودکان و نوجوانان در برنامه ریزی و طراحی شهری نگار بزرگ زاده یزدی
پرنیان کردشاکری
دکتر گلدیس وحیدی 1393
75 تبیین تحولات فضاهای شهری عصر جهانی شدن در شهرهای آسیایی (ارائه راهبرد در خصوص قطاع یک از طرح توسعه مرکز شهر مشهد) سپیده افسری
صبا دولابی
مهندس هومن قهرمانی 1393
76 ضرورت طراحی منظر صوتی در فضاهای شهری (نمونه موردی: میدان نقش جهان اصفهان) سپیده تابان تراشکار دکتر اکرم حسینی 1393
77 بررسی نقش پارک های شهری در سلامت محیط (نمونه موردی پارک ملت مشهد) حدیثه وطن پرست مهندس نونا مسگرانی 1393
78 طراحی راسته رازی با رویکرد عملکردگرایانه - زیبایی شناسانه پوریا خیامی دکتر حسین معروفی 1393
79 نقش مولفه های هویت‌بخش کالبدی شهر ایرانی - اسلامی در شکل‌گیری
ساختار شهر امروز (نمونه موردی: محله سرشور مشهد)
پریسا برزوعی
زهرا رنجبر
دکتر حسین معروفی 1393
80 منظر اکولوژیک شهری با تاکید بر گیاهان مثمر مهسا سحرخیز مهندس نونا مسگرانی 1393
81 ارتباط مکانیکی کاربری اراضی شهری با برنامه ریزی حمل و نقل درون شهری شفیعه زرکوب
سیده فائزه فیروزی
دکتر خاکپور 1393
82 بررسی گردشگری مذهبی با تاکید بر شهر مشهد مریم براشکی دکتر خاکپور 1393
83 تحلیل تقسیمات کالبدی شهری بر اساس مدیریت یکپارچه
(نمونه موردی: شهر مشهد)
مسعود میرشکاری دکتر خاکپور 1393