کالج دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری دفتر آموزش های عالی آزاد دانشکده معماری و شهرسازی برگزار می کند :

دوره طراحی رنگ در طراحی داخلی

لینک ثبت نام : https://pooya.um.ac.ir/educ/exam/IntRegForm.php?lan=Fa&ExamID=1709

ce3

Color Design Course