به مناسبت هفته پژوهش با حضور دکتر سعید حقیر دانشیار دانشگاه تهران کارگاه روش تحقیق در معماری و شهرسازی برگزار شد.

 pics

به مناسبت هفته پژوهش با حضور دکتر سعید حقیر دانشیار دانشگاه تهران کارگاه معرفی کتاب تفکر معمارانه(فرایند طراحی و چشم خیال اندیش) برگزار شد.

 DSC0085

 kargah ravesh tahghigh