قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۸

با توجه به برگزاری جلسه شورای تحصیلات تکمیلی در مورخ ۹۹/۶/۱۷ اساتید راهنمای پایان نامه ها به شرح جدول ذیل تعیین گردید:

اساتید راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد معماری ۹۸

استادراهنما

دانشجو

ردیف

استادراهنما

دانشجو

ردیف

دکتر مهدیزاده

الهام لعل یوسفی

۷

دکتر طاهری (راهنما اول)

دکتر نورتقانی(راهنما دوم)

گلاره عبدل زاده

۱

دکتر حسینی

ریحانه برادران خلخالی

۸

دکتر طاهری (راهنما اول)

دکتر نورتقانی (مشاور)

حسیب اربابی

۲

دکتر پهلوان

محمدنعیم بافقی یزدی

۹

دکتر کامل نیا

محدثه عمرانی

۳

دکتر پهلوان

دیمه ضعیف

۱۰

دکتر کامل نیا

یاسمین سادات میری

۴

دکتر پهلوان

زهرا طباطبایی

۱۱

دکتر کامل نیا

حوریه صادق پور

۵

دکتر طاهری

سارا گلستانی

۱۲

دکتر مهدیزاده

ملیکا وحید بافنده

۶

 

اساتید راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد طراحی شهری۹۸

استاد راهنما

دانشجو

ردیف

دکتر قهرمانی

مرتضی نظر آبادیان

۱

دکتر قهرمانی

زینب حسینی

۲

دکتر معروفی

حمیدرضا ایکایی

۳

دکتر معروفی

منا صبور

۴

 

 

  • دانشجویان لازم است "کاربرگ شماره یک " و "فرم پیشنهاد پایان نامه (فرم شماره ۲)" را از سایت دانشکده به آدرس http://faru.um.ac.ir دریافت و با مراجعه به اساتید راهنمای مربوطه تکمییل و پس از تایید و امضا اساتید راهنما، حداکثر تا تاریخ ۹۹/۷/۲۰ تحویل مسئول کتابخانه نمایند.

natayej99