قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد معماری

 

مهلت تحویل مدارک (شامل دفترچه مطالعات، دفترچه نقشه ها، فرم تایید وامضاء شده پیش دفاع توسط استاد راهنما و کلیه مستندات پژوهشی) دانشجویانی که تمایل به دفاع در بهمن ماه دارند حداکثر تا تاریخ 1396/11/7 تمدید شد.