hokm1

دکتر مسعود میرزائی شهرابی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در حکمی، دکتر حامد کامل نیا عضو هیئت علمی گروه آموزشی معماری را به عنوان « رئیس دانشکده معماری و شهرسازی » منصوب کرد.