معرفي خانم دكتر اكرم حسيني بعنوان نماينده دانشكده معماري و شهرسازي در حوزه فرهنگي و دانشجويي