دكتر مجید یوسف ثانی، مدیریت نوآوری و مالكیت فكری دانشگاه در دانشكده معماری و شهرسازی​ و همكاران ایشان در مورخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ در دانشکده معماری و شهرسازی حضور یافتند در این دیدار دانشجویان دانشکده معماری و شهرسازی در خصوص كارآفرینی و خلق ثروت به ارائه ایده ها و طرح هایشان پرداختند. در پایان ارائه ها، دكتر یوسف ثانی تلاش و ظرفیت های فراوان اساتید و دانشجویان دانشكده معماری و شهرسازی را مورد ستایش و تشویق قرار دادند.

ys1

ys