both
   
   
   نشست آنلاین امكان‌سنجی همكاری آموزشی، میان كانون معماران معاصر و دانشكده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد در روز ۲۷ فروردین ماه به صورت آنلاین برگزار شد.  در این نشست آنلاین دكتر پارسا پهلوان مسئول ارتباط با جامعه و توسعه همكاری بین المللی دانشكده و دكترمریم طلائی مسئول آموزش‌های عالی آزاد-كالج دانشكده به تشریح شرایط و ویژگی‌های آموزشی دانشكده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد پرداختند. مهندس طناز اسدالله زاده به عنوان دبیر كانون معماران معاصر خط حضور این انجمن را معرفی نمود و مهندس الیكا زارعی به عنوان مسئول آموزش كانون معماران معاصر، سه حوزه ۱. تكتونیك، ۲. طراحی معماری  ۳. طراحی اشیا مربط معماری را از امكانات اصلی فعالیت‌های آموزشی كانون معماران معاصر برشمرد.  با توافق طرفین، زمینه بررسی فرصت های موجود در زمینه میراث صنعتی به عنوان یك حوزه جامع كه شامل سه حوزه ذكر شده است، عرصه گفتگوی تخصصی و امكان‌سنجی های عمیق‌تر در آینده نزدیك خواهد بود. همچنین در آینده نزدیك، كانون معماران معاصر خود را به عنوان بستری برای شناخت بیشتر فعالیت های متقابل آموزشی به دانشجویان دانشكده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد، در نشست آنلاین تخصصی معرفی خواهد كرد.