دکتر هاشم شریعتمدار ریاست دانشکده معماری و شهرسازی

درخشش خانم مهدا شوشتری دانشجوی معماری دانشکده معماری و شهرسازی در دومین رویداد ملی مدارس آینده  تبریک گفت و برای ایشان آرزوی موفقیت نمود.