با حضور دکتر شریعتمدار عضو هیئت علمی گروه عمران و ریاست دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد و دکتر کامل نیا عضو هیئت علمی گروه معماری و مشاور رییس دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می گردد

پنل حکمران شهری در قرن ۲۱

لینک ثبت نام رایگان : https://www.samair.ir/rm/

sazandegan mashhad

TimeTable

 

TimeTable