آقای دکتر ضابط ریاست دانشگاه فردوسی مشهد در نشست با اعضاء هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی از خدمات آقای دکتر جعفر طاهری در دوران ریاست ایشان تقدیر نمودند.

hr7