کالج دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری دفتر آموزش های عالی آزاد دانشکده معماری و شهرسازی برگزار می کند :

کارگاه آموزشی نرم افزار SPSS   در معماری و شهرسازی

  لینک ثبت نام  :https://pooya.um.ac.ir/educ/exam/IntRegForm.php?lan=Fa&ExamID=1421kargah spss