harekat21402

harekat11402

 انجمن های علمی دانشجویی دانشكده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد، در پانزدهمین جشنواره بین المللی حركت، عنوان پرافتخار ترین انجمن های علمی دانشگاه فردوسی مشهد را از آن خود نمودند.

 انجمن علمی دانشجویی معماری، مقام برگزیده ملی در بخش فعالیت خلاقانه شد و انجمن علمی دانشجویی شهرسازی، مقام شایسته تقدیر ملی در بخش ویژه را كسب نمود. همچنین این انجمن مقام برگزیده ملی در بخش كارآفرینی و مقام شایسته تقدیر ملی در بخش فعالیت خلاقانه را برای دانشگاه فردوسی مشهد به ارمغان آورد.