merged

دیدار دانشجویان دانشكده معماری و شهرسازی با ریاست پارك علم و فناوری خراسان به مناسب هفته سرآمدی آموزش و به بهانه اهدای لوح و جوایز مسابقه یك روزه طراحی المان یادبود شهدای گمنام برای نصب در پارك علم و فناوری خراسان در روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲در محل پارك علم و فناوری خراسان صورت پذیرفت.

آقای دكتر مسعود میرزائی، ریاست پارك علم و فناوری خراسان با لوح تقدیر از رتبه اول مسابقه المان شهدای گمنام، اثر خانم‌ها حانیه زمان زاده و نگار احمدپور و همچنین اثر سوم مسابقه، اثر آقایان سعید رمضانی و پارسا پهلوان تجلیل نمود. همچنین تمامی شركت كنندگان به هدیه ای از سوی پارك و لوح تقدیر نائل خواهند آمد. در این دیدار ریاست پارك علم و فناوری خراسان، درك، قوای طراحی و همت بالای دانشجویان دانشكده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد، برای پاسداشت معمارانه مقام شهدای گمنام را ستود و خواستار حضور و ارتباط بیش از پیش از پارك و دانشكده گشت. همچنین از طرف ریاست دانشكده معماری و شهرسازی، آقای دكتر هاشم شریعتمدار، لوح تقدیر هفته سرآمدی آموزش به ریاست پارك علم و فناوری خراسان اهدا شد.

بازدید از ساختمان مركزی پارك با حضور آقای مهندس ابوذر امینی ریاست زیرساخت فناوری پارك علم و فناوری خراسان صورت پذیرفت و امكان سنجی اولیه قرارداد ماكت پارك علم و فناوری خراسان، طراحی فضای استقرار برای دانشكده معماری و شهرسازی در پارك و بازطراحی داخلی قسمتی از ساختمان مركزی پارك صورت پذیرفت.