مسابقه يك روزه طراحی المان يادبود شهدای گمنام برای نصب در پارك علم و فناوری خراسان در روز چهارشنبه۲۴ اسفند ۱۴۰۱ در محل دانشكده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد به داوری و اختتاميه رسيد. 

بر اين اساس رتبه‌ها به قرار زيز ارائه می گردند.

 رتبه اول: اثر خانم‌ها حانيه زمان زاده و نگار احمدپور: مبلغ هشت ميليون تومان

رتبه دوم: ندارد

رتبه سوم: آقاي سعيد رمضانی: مبلغ دو و نيم ميليون تومان

همه شركت كنندگان برای تشكر و پاسداشت شركت: مبلغ يك ميليون تومان

epef