پيرو اطلاعيه معاونت آموزشی دانشگاه مبنی بر برگزاری امتحانات نيمسال اول تحصيلی از تاريخ ۱ بهمن ماه ۱۴۰۱؛ بازه زماني تحويل كليه پروژه های دروس عملی  و پروژه طرح نهايی نيز با يك هفته تاخير انجام خواهد شد.