نظر به ضرورت تعیین استاد راهنما و عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد در نیمسال اول، دانشجویان گرامی می‌بایست ضمن مراجعه به اساتید منتخب خود و اخذ مشورت و تایید در خصوص موضوع پایان‌نامه، نسبت به تحویل کاربرگ شماره ۱ به کارشناس محترم پژوهش، حداکثر تا تاریخ۲  بهمن ماه ۱۴۰۱ ، اقدام نمایند.