نشست تخصصی رتبه بندی شهری كه به همت مركز مطالعات و برنامه ريزی شهرداری تهران با حضور دکتر ایمان قلندریان برگزار می گردد

 nmbt