بسمعه تعالي

دانشجويان كارشناسي كه ملزم به انجام اصلاحات در پيشنهاده طرح نهايي خود هستند ، لازم است فرم چهـار برگي پيشنهاده (پروپزال طرح نهايي) را دقيقا منطبق با موارد و ضوابط مطروحه در فرم از سايت دانشكده (قسمت فرم های كارشناسی) تكميل نموده و حداكثر تا روز چهارشنبه1400/11/27   جهت بررسي به دفتر گروه هاي معماري و شهرسازي تحويل دهند.

عدم تحويل به موقع پيشنهـاده به منزله انصراف دانشجو از اخذ دروس طرح نهايي و كارآموزي در نيمسال دوم سال تحصيلي 1401-1400 مي باشد.