زمان تحویل پروژهها از ساعت ۱۰ صبح لغایت ۱۲ ، به صورت حضوری خواهد بود .

ضمنا علاوه بر تحویل حضوری، دانشجویان محترم می بایست در بازۀ تعیین شده در سامانه آموزش

مجازی vu ، نسبت به بارگذاری فایل های شیت های نهایی (بصورت فایل pdf ( و فایل های كتاب سال اقدام

نمایند.

 

برنامه تاریخ تحویل پروژه دروس رشته معماری را از اینجا دانلود کنید ـ مقطع كارشناسی ـ نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰