faru fum

دانشجويان كارشناسي كه قصد انتخاب "طـرح نهـايي" را در نيمسال دوم 1401-1400 دارند ، لازم است فرم چهـار برگي پيشنهاده (پروپزال طرح نهايي) را از سايت دانشكده (قسمت فرم هاي كارشناسي) تكميل نموده و حداكثر تا روز چهارشنبه ۱۴۰۰/10/۱   جهت بررسي به دفتر گروه هاي معماري و شهرسازي تحويل دهند.

عدم تحويل به موقع پيشنهـاده به منزله انصراف دانشجو از اخذ دروس طرح نهايي و كارآموزي در نيمسال دوم سال تحصيلي 1401-1400 مي باشد.

 

گروه معماري و شهرسازي

pngtree-down-arrow-image 1288833دانلود فرم چهـار برگي پيشنهاده (دانشجویان معماری)

pngtree-down-arrow-image 1288833دانلود فرم چهـار برگي پيشنهاده (دانشجویان شهرسازی)