محل آتلیه

رشته/ مقطع

ساعت کلاس

استاد

نام درس

روز

آتلیه 2

شهرسازی/کارشناسی

8-13

کامیار انزوایی

بیان تصویری برای شهرسازان

شنبه

آتلیه 2

شهرسازی/کارشناسی

8-13

نیلوفر هاشمی

کارگاه شهرسازی 4

 

یکشنبه

آتلیه 4

شهرسازی/کارشناسی

8-12

محمد فغفور مغربی

تاسیسات و زیرساختهای شهری

آتلیه 6

شهرسازی/کارشناسی

14-19

آرزو علیخانی

ترسیم پیشرفته

آتلیه 3

شهرسازی/کارشناسی

8-12

هومن قهرمانی

شناخت و تحلیل فضای شهری

دوشنبه

آتلیه 2

شهرسازی/کارشناسی

8-13

حسین اعتمادفر

کاربرد نقشه برداری در شهرسازی

 

سه شنبه

آتلیه 9

شهرسازی/

کارشناسی ارشد

10-12

14-18

حسین معروفی

کارگاه طراحی شهری 3

آتلیه 9

شهرسازی/

کارشناسی ارشد

8-12

14-16

هومن قهرمانی

کارگاه طراحی شهری 1

 

 

چهارشنبه

آتلیه 1

شهرسازی/کارشناسی

8-12

14-19

ایمان قلندریان

کارگاه شهرسازی 2

آتلیه 6

شهرسازی/کارشناسی

14-18

نیلوفر هاشمی

کارگاه شهرسازی4

آتلیه 5

شهرسازی/کارشناسی

13-17

فاطمه موسوی­نیا

مهارت های ترسیمی برای شهرسازان