پوستر فراخوان مقاله همايش ملي الهيات شهر توسط پژوهشكده مطالعات اسلامي در علوم انساني دانشگاه فردوسي