با سلام و احترام

 يكي از مشكلات بزرگ در حوزه آموزش، افزايش سنوات و ماندگاري دانشجويان در كليه مقاطع تحصيلي مي باشد كه اين موضوع صرف نظر از عوارض اقتصادي براي مجموعه دانشگاه و دانشجويان، داراي تبعات منفي رواني و اجتماعي ديگري نيز مي باشد. علاوه بر برنامه ريزي هايي كه معاونت هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه با همراهي گروه هاي محترم آموزشي در جهت كاهش مدت ماندگاري دانشجويان به عمل آورده اند، اخيرا بر اساس آيين نامه ابلاغي كميسيون موارد خاص وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، درخواست تمديد سنوات دانشجويان مقاطع كارشناسي و دكتري Ph.D تا​ پايان نيمسال دوازدهم، در مقطع كارشناسي ارشد تا پايان نيمسال هفتم و در مقطع دكتري عمومي تا پايان نيمسال هجدهم تحصيل (در صورت وجود دليل موجه و موافقت دانشكده) در شوراي بررسي موارد خاص دانشگاه قابل بررسي خواهد بود و تمديد سنوات بعد از نيمسال هاي مذكور منوط به درخواست دانشجو و موافقت كميسيون موارد خاص استاني مي باشد. خواهشمند است دستور فرماييد مراتب فوق به اطلاع همكاران محترم و دانشجويان رسانده شود.

sanavat