باعنايت به  آيين نامه جديد وزارت متبوع، دانشجويان مقاطع  كارشناسي و دكتري از نيمسال سيزدهم به بعد و دانشجويان كارشناسي ارشد از نيمسال هشتم به بعد، لازم است درخواست هاي تمديد سنوات خود را از طريق سامانه سجاد سايت امور دانشجويان داخل وزارت علوم تحقيقات و فناوري ثبت  نمايند. ضمنا لازم است مبلغ ۳۵۰.۰۰۰  ريال به شماره حساب۴۲۵۲۹۹۶۱۱  بانك تجارت شعبه دانشگاه فردوسي به نام عوايد  امور دانشجويي واريز و فيش واريزي را در سامانه بارگذاري نمايند.

دانلود فایل راهنمای استفاده از سامانه سجاد

hs1