دانشجويان متقاضي اخذ واحد طرح نهايي كارشناسي معماري، مي بايست نسبت به تحويل و بارگذاري فايل pdf پروپوزال خود در سامانه آموزش مجازي، در بازه زماني 11 و 12 مرداد ماه 1400 اقدام نمايند.