فرم "پیشنهاد پایان نامه" (فرم شماره دوicon-9 ) را از نشانی http://faru.um.ac.ir/images/150/forms/arshad-forms/form2.doc دریافت و پس از تکمیل حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ تحویل کتابخانه دانشکده ( خانم فاضلی) نمایید.