از اعضاء هيئت علمی و مدرس های برگزيده آموزشی دانشكده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصيلي ۱۳۹۹-۱۴۰۰ تقدير به عمل آمد.

DrBahrainy DrKamelnia DrTaheri
جناب آقای دکتر بحرینی جناب آقای دکتر کامل نیا جناب آقای دکتر طاهری
EngRoupoosh DrGhahremani DrGhalandariyan
سرکار خانم مهندس روپوش جناب آقای دکتر قهرمانی جناب آقای دکتر قلندریان