29

دکتر محمد مهدی مظاهری، دبیر کل کمیته اسکان بشر ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران

چارشنبه 29 اردیبهشت 1400 ساعت 12

در وی روم دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد

به نشانی :

https://vroom.um.ac.ir/faru