28

استاد گروه کامپیوتر دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

سه شنبه 28 اردیبهشت 1400 ساعت 1۹

در وی روم دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد

به نشانی :

https://vroom.um.ac.ir/faru