27

دکتر حسین بحرینی، استاد دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران

دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 ساعت 19

در وی روم دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد

به نشانی :

https://vroom.um.ac.ir/faru