262

دکتر محمد جواد مهدی نژاد، استاد دانشکده معماری دانشگاه تربیت مدرس

یکشنبه 26 اردبهشت 1400 ساعت 19

در وی روم دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد

به نشانی :

https://vroom.um.ac.ir/faru